Uitspraak: Omzetten van hypothecaire lening gebeurt niet naar wens van consumenten

In het geschil tussen consumenten en hun hypotheekadviseur staat ter discussie of de adviseur zijn verplichtingen heeft nagekomen bij het omzetten van een hypothecaire lening. De consumenten betogen dat de adviseur onjuiste informatie heeft verstrekt en niet voortvarend genoeg heeft gehandeld, waardoor hun beoogde financieringsopzet niet is gerealiseerd.

Omzetten hypothecaire lening

De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij [geldverstrekker I] en willen deze omzetten naar een Woon hypotheek bij [geldverstrekker I] tegen een lagere rente. Hierbij willen ze de boeterente meefinancieren. Ze nemen een adviseur in armen om het omzetten van de hypothecaire lening te verwezenlijken. Er volgt op 2 februari 2022 een oriëntatiegesprek en diezelfde dag wordt er door de adviseur een financieringsopzet naar de consumenten gestuurd. In e-mail contact tussen de adviseur en de consumenten wordt er nog nadere informatie uitgewisseld. De adviseur zegt hierbij ook aan dat hij de hypotheekaanvraag in gang zal zetten.

Een maand later vragen de consumenten de adviseur per e-mail naar de stand van zaken met betrekking tot de hypotheekaanvraag. Door de adviseur is vervolgens een adviesrapport uitgebracht. De adviseur adviseert de consumenten hierin te kiezen voor een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van een lager bedrag, tegen een hoger rentepercentage, bij een andere bank. De maandlasten zijn hierbij aanzienlijk hoger. De consumenten hebben geen gevolg gegeven aan dit uitgebrachte advies.

Klacht van de consumenten

De consumenten klagen dat de adviseur met onjuiste gegevens naar geldverstrekkers is gegaan, niet voortvarend genoeg heeft gehandeld, en dat het uiteindelijk niet tot een beoordeling van de hypotheekaanvraag is gekomen bij [geldverstrekker I]. De consumenten stellen dat ze zich tot de adviseur hebben gewend met een concreet en haalbaar plan om hun hypothecaire geldlening over te sluiten bij [geldverstrekker I] tegen een rente van 1,68%. De adviseur heeft de consumenten echter iets anders geadviseerd, waardoor nooit een aanvraag bij [geldverstrekker I] is ingediend, terwijl deze op basis van de acceptatievoorwaarden van [geldverstrekker I] wel haalbaar was.

De adviseur is vervolgens met onjuiste gegevens, over onder meer het inkomen van één van de consumenten, naar andere geldverstrekkers gegaan en heeft bovendien niet voortvarend gehandeld. Hierdoor bleek ook de financieringsopzet van 2 februari 2022 niet meer haalbaar, waardoor de consumenten schade hebben geleden. De schade is gebaseerd op het verschil tussen hun eigen plan om de hypothecaire geldlening bij [geldverstrekker I] over te sluiten en hun huidige hypothecaire geldlening.

Zorgplicht adviseur

De commissie dient te vraag te beantwoorden of de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst en of zij gehouden is de schade van de consumenten te vergoeden.

Ten eerste stelt de commissie vast dat de rechtsverhouding tussen de consumenten en de adviseur kwalificeert als een overeenkomst van opdracht. Bij de uitvoering van deze opdracht rust op de adviseur een zorgplicht. Als uitgangspunt geldt dat van haar mag worden verwacht dat zij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat zij de financiële belangen van de consumenten naar beste weten en kunnen behartigt en dat zij zorgvuldigheid betracht in de advisering van de consumenten.

Geen hypotheekaanvraag ingediend door adviseur

De consumenten verwijten dat de adviseur geen hypotheekaanvraag bij [geldverstrekker I] heeft ingediend. Volgens de consumenten voldeden zij aan de acceptatiecriteria en zou het overzetten mogelijk zijn geweest. De adviseur heeft dit betwist en stelt dat [geldverstrekker I] niet zou accepteren. Naar het oordeel van de commissie kan niet worden vastgesteld dat de consumenten hun hypothecaire lening daadwerkelijk bij [geldverstrekker I] hadden kunnen oversluiten. Uit een e-mailbericht van [geldverstrekker I] blijkt dat zij wellicht onder bepaalde omstandigheden bereid zou zijn geweest de aanvraag van de consumenten te beoordelen op basis van de werkelijke last, maar of dit tot een aanbod had geleid kan ook op grond van hetgeen de consumenten hebben aangevoerd niet worden vastgesteld.

Onjuiste informatie en traag handelen

Daarnaast is ook niet gebleken dat de adviseur met onjuiste informatie naar de geldverstrekkers is gegaan. Het enkele feit dat de adviseur in net andere termen heeft gesproken is onvoldoende. Aangezien niet is gebleken dat de adviseur met onjuiste gegevens naar de geldverstrekkers is gegaan, is ook op dit punt niet gebleken dat sprake is van een tekortkoming van de adviseur.

De consumenten stellen tot slot nog dat de adviseur te traag heeft gehandeld bij het doen van een hypotheekaanvraag, waardoor de rente is gestegen en zij hun hypothecaire geldlening niet meer tegen gunstigere voorwaarden konden oversluiten. Gezien de specifieke aanvraag nam het volgens de adviseur enige tijd in beslag. Het is niet gebleken dat voortvarender handelen van de adviseur tot een ander resultaat zou hebben geleid. Er is daarom onvoldoende aanleiding om vast te stellen dat er op dit punt sprake is van een tekortkoming van de adviseur.

Gezien het voorgaande is niet gebleken dat er sprake is van tekortkomingen aan de zijde van de adviseur die tot schade bij de consumenten hebben geleid. De vordering wordt daarom afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van de schending van de zorgplicht door uw financieel adviseur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant