Uitspraak: Ondanks tekortkoming adviseur ook sprake van eigen schuld

Consumenten menen dat de adviseur tekort is geschoten in de op hem rustende zorgplicht. De adviseur moest ervoor zorgen dat de bestaande bankspaarrekening die zij bij de vorige geldverstrekker aanhielden, fiscaal geruisloos zou worden voortgezet bij de nieuwe geldverstrekker. Dit is echter niet gebeurd waardoor consumenten schade lijden. Consumenten waren in de veronderstelling dat de adviseur werkzaam was bij bedrijf X; in werkelijkheid werkte de adviseur voor zichzelf.

Bedrijf X stelt dat zij bij de adviseur moeten zijn, maar de adviseur wijst op zijn beurt weer naar bedrijf X. In een tussenuitspraak is bepaald dat bedrijf X bij consument de schijn heeft gewekt dat de adviseur bij haar in dienst was, waardoor zij de gevolgen draagt voor de eventuele fouten van de adviseur.

De commissie oordeelt dat de adviseur de aflosnota had moeten controleren. Dan zou de adviseur immers hebben opgemerkt dat de oude hypotheek niet volgens afspraak was afgewikkeld en daarop actie hebben moeten ondernemen. Daarbij stelt de commissie dat destijds de bankspaarrekening hersteld had kunnen worden indien tijdig was gesignaleerd dat de waarde daarvan was uitgekeerd. De adviseur is dus tekortgeschoten in zijn zorgplicht en bedrijf X is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Daarnaast heeft de commissie vastgesteld dat sprake is van financieel nadeel bij consumenten. Het bestaan en de omvang van de schade dient te worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de feitelijke situatie na het tekortschieten en de situatie waarin consumenten zouden hebben verkeerd als de adviseur niet zou zijn tekortgeschoten.

De advieskosten kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen, nu deze kosten ook verschuldigd zouden zijn geweest indien de adviseur deugdelijk advies had gegeven. Wel komen de dubbele premies voor vergoeding in aanmerking.

Wel had het consumenten moeten opvallen dat zij op de aflosdatum een lager bedrag hoefden terug te betalen dan zij van de ‘oude’ geldverstrekker hadden geleend, dan wel dat sprake was van een lagere restschuld dan verwacht. Zij hadden contact met de adviseur moeten zoeken om de informatie te controleren. De commissie acht het aannemelijk dat als consumenten tijdig aan de bel hadden getrokken, herstel van de bankspaarrekening mogelijk was. De bankspaarhypotheek kon in dat geval worden voortgezet. Er kan worden gesproken van eigen schuld (1/4 deel van de schade komt voor eigen rekening).

De Commissie oordeelt dat de schijn is gewekt dat de adviseur in dienst was bij bedrijf X toen aan consument in 2015 advies werd gegeven. De adviseur is tekortgeschoten in de zorgplicht door onder andere de aflosnota niet te controleren. Consument krijgt een bedrag van 7.570,68 euro vergoed van bedrijf X.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant