Uitspraak: Oud-notaris schaadt de belangen van oud-werkgever door onrechtmatige kadastrale inzagen

Het BFT verwijt een notaris dat hij onrechtmatige kadastrale inzagen heeft gedaan en als gevolg daarvan de (financiële) belangen van een oud-werkgever en van derden heeft geschaad. De Kamer verklaart de klacht gegrond.

Het procesverloop

De voormalig toegevoegd notaris (hierna: de notaris) is werkzaam geweest bij notariskantoor A tot juni 2015. Op 31 maart 2021 heeft een oud-college van de notaris aangiften gedaan van fraude namens notariskantoor A tegen de notaris. De politie heeft vervolgens twee oud-collega’s van de notaris verhoord. Op 15 juli 2021 heeft politie de notaris verhoord.

Een oud-collega van de notaris heeft op 17 juli 2021 een melding gedaan bij het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT), waarnaar BFT op dezelfde dag een onderzoek is gestart naar de notaris. Het BFT heeft vervolgens de Kamer voor het Notariaat (hierna: de Kamer) voorgesteld een ordemaatregel te treffen ten aanzien van de notaris. Bij beslissing van 21 oktober 2021 heeft de Kamer de toevoeging van de notaris opgeschort en hem met ingang van dezelfde datum de bevoegdheid om waar te nemen ontzegd. Per 1 december 2021 is de notaris niet meer werkzaam in het notariaat.

Uit het onderzoek volgt dat de notaris na zijn dienstverband bij notariskantoor A gedurende de periode juli 2015 tot en met maart 2021 onbevoegd gebruik is blijven maken van de zakelijke accounts van twee van zijn oud-collega’s. Gebleken is dat de notaris buiten hun medeweten om, grote hoeveelheden kadastrale informatie heeft opgevraagd, welke informatie niet in verband kan worden gebracht met notariële werkzaamheden.

De klacht

De klacht gaat over de door de notaris gedane kadastrale inzagen. Het BFT verwijt de notaris dat hij op grote schaal onrechtmatige inzagen heeft gedaan en als gevolg daarvan de (financiële) belangen van een oud-werkgever en van derden heeft geschaad. Hij heeft in strijd gehandeld met artikel 17 van de Wet op de notarisambt en artikel 2 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 en daarmee het vertrouwen in het notariaat en zijn eigen beroepsuitoefening geschaad.

Het verweer

p>De notaris erkent dat hij na zijn dienstverband bij notariskantoor A gedurende de periode juli 2015 tot en met maart 2021 gebruik is blijven maken van de zakelijke accounts van twee van zijn oud-collega’s. Volgens hem is dat echter abusievelijk gebeurd, omdat hij zowel de gebruikersnaam als het bijbehorende wachtwoord van het online zakelijk portaal van het kadaster had voorgeprogrammeerd. Bij het inloggen op de website van het kadaster werd de notaris er naar eigen zeggen niet op gewezen dat hij met het account van zijn oud-collega inlogde. Bovendien lieten de administratieve organisaties van zijn drie notariële oud-werkgevers dit soort fouten onontdekt. Verder voert de notaris aan dat het leeuwendeel van de door hem gedane inzagen met de accounts van zijn twee oud-collega’s wel degelijk betrekking had op notariële werkzaamheden. Hij geeft toe dat hij soms, in ongeveer 5% van de gevallen, inzagen heeft gedaan uit persoonlijke interesse.

De omvang van de door notariskantoor A gestelde schade wordt door de notaris betwist, aangezien een specificatie van deze schade ontbreekt. Ondanks verzoeken daartoe heeft notariskantoor A daarover nog steeds geen openheid van zaken gegeven. De notaris is bereid om de werkelijk geleden schade te vergoeden.

Ten slotte vraagt de notaris aandacht voor zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder in het bijzonder zijn medische toestand. Sinds december 2021 is de notaris niet meer werkzaam in het notariaat. Ten slotte is 2021 ook vanwege de gezondheidssituatie van zijn vader een zwaar jaar geweest voor de notaris.

De beoordeling van de Kamer

Op grond van het voorgaande staat naar het oordeel van de Kamer voldoende vast dat de notaris bijna zes jaar lang op grote schaal ten onrechte de inloggegevens van oud-collega’s heeft gebruikt om het online zakelijk portaal van het kadaster te raadplegen voor niet-zakelijke doeleinden op kosten van zijn oud-werkgever. De door de notaris aangevoerde omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel.

Dat de gebruikersnamen en wachtwoorden van het online zakelijk portaal van het kadaster volgens de notaris waren voorgeprogrammeerd – als gevolg waarvan hij abusievelijk gebruik zou hebben gemaakt van de verkeerde gebruikersnamen en wachtwoorden – kunnen hem niet verontschuldigen. De Kamer acht het ongeloofwaardig dat de notaris bijna zes jaar lang abusievelijk gebruik heeft gemaakt van twee verschillende gebruikersnamen met bijbehorende wachtwoorden van eerder genoemde oud-collega’s. Dat de notaris per ongeluk de verkeerde gebruikersnamen en wachtwoorden zou hebben gebruikt, valt ook niet te rijmen met de door de notaris afgelegde verklaring aan het BFT.

Hetzelfde geldt voor het tijdens de mondelinge behandeling van de klacht ingenomen standpunt van de notaris dat het leeuwendeel van de met de verkeerde inloggegevens gedane inzagen wel degelijk betrekking heeft op notariële werkzaamheden. De Kamer het ongeloofwaardig dat 95% van de onbevoegd gedane inzagen betrekking zou hebben op notariële werkzaamheden. De Kamer vindt een bevestiging voor dit oordeel in het feit dat veel van deze inzagen zijn gedaan zonder herleidbaar kenmerk (zoals een dossiernummer). Ook anderszins heeft de notaris geen verband aangetoond tussen de door zijn voormalig werkgever overgelegde lijst(en) van raadplegingen en door hem behandelde zaken.

De Kamer verklaart de klacht gegrond.

De beslissing van de Kamer

De Kamer legt aan de notaris de maatregel op van ontzegging van de bevoegdheid om waar te nemen voor de duur van vijf jaar en de maatregel op van ontzegging van de bevoegdheid om als toegevoegd notaris op te treden voor de duur van vijf jaar.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant