Uitspraak: Privé handelen kan leiden tot het schaden van de notarisambt

In deze zaak is sprake van onenigheid tussen klager en de notaris, beiden leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van een appartementencomplex. Het feit dat de notaris geen kantoor houdt in het betreffende complex is relevant voor de context. De klager heeft een tuchtklacht ingediend, waarbij wordt gesteld dat dit geen misbruik van bevoegdheid of klachtrecht vormt.

Privé handelen van de notaris

De klachtonderdelen met betrekking tot geluidsoverlast als gevolg van verbouwingen door de notaris en de berekening van zijn bijdrage in de gemeenschappelijke kosten worden aangemerkt als privéaangelegenheden van de notaris. In beginsel hoeft hij zich hiervoor niet tuchtrechtelijk te verantwoorden, tenzij zijn handelen in privé dermate kwalijk is dat het de eer en het aanzien van het notarisambt schaadt. De kamer oordeelt echter dat er geen sprake is van dergelijk schadend gedrag in deze zaak.

Opschorting van levering en inschrijving bestuursbesluit

De notaris heeft in zijn hoedanigheid als notaris de levering van appartementsrechten aan klager opgeschort in afwachting van het herstel van een lekkage in het betreffende appartement. De kamer oordeelt dat dit handelen niet klachtwaardig is.

Daarentegen heeft de notaris als notaris een bestuursbesluit ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), terwijl klager als enig bestuurder van de VvE het daar niet mee eens was. De notaris beweerde dat het besluit unaniem was goedgekeurd tijdens een eerdere ledenvergadering van de VvE. Echter, de kamer is van mening dat de notaris ten onrechte voorbij is gegaan aan het feit dat hij de ledenvergadering niet als notaris, maar als lid van de VvE heeft bijgewoond. Hierdoor acht de kamer het tuchtrechtelijk verwijtbaar dat de notaris bewust heeft gekozen om de vermeende bestuurswijziging als notaris te laten inschrijven, met als kennelijke doel de bezwaren van klager te omzeilen. Dit gebruik van zijn bevoegdheid als notaris wordt als oneigenlijk beschouwd.

Maatregelen en kostenveroordeling

Op basis van de bevindingen heeft de kamer besloten om de notaris een waarschuwing op te leggen vanwege zijn tuchtrechtelijk verwijtbare handelen. Daarnaast wordt de notaris veroordeeld tot het betalen van de kosten die verband houden met de behandeling van de tuchtklacht.

De tuchtrechter heeft de klachtonderdelen met betrekking tot geluidsoverlast en de berekening van gemeenschappelijke kosten aangemerkt als privéaangelegenheden van de notaris, waarvoor hij geen tuchtrechtelijke verantwoording hoeft af te leggen. Echter, de handelingen van de notaris met betrekking tot de opschorting van levering en de inschrijving van het bestuursbesluit zijn wel onderwerp van tuchtrechtelijke beoordeling.

Oordeel van de Kamer voor het Notariaat

De kamer oordeelt dat de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door als notaris de levering op te schorten in afwachting van het herstel van een lekkage. Daarentegen heeft hij het bestuursbesluit in zijn hoedanigheid als notaris laten inschrijven. Dit terwijl hij wist dat klager als enig bestuurder van de VvE het hiermee oneens was. Dit gebruik van zijn notariële bevoegdheid wordt als oneigenlijk beschouwd en is in strijd met de professionele plichten van de notaris.

Als gevolg van deze tuchtrechtelijke bevindingen heeft de kamer besloten om de notaris een waarschuwing op te leggen. Deze waarschuwing dient als een tuchtrechtelijke maatregel voor zijn handelen dat in strijd was met de professionele normen van het notariaat. Daarnaast wordt de notaris veroordeeld tot het betalen van de kosten die zijn gemaakt in verband met de behandeling van de tuchtklacht.

Met deze uitspraak wordt een signaal afgegeven dat het oneigenlijk gebruikmaken van notariële bevoegdheden en het negeren van de belangen van andere betrokkenen niet wordt getolereerd binnen het notariaat. Het belang van eer en aanzien van het notarisambt wordt benadrukt. Ook wordt de notaris aangespoord om zijn professionele plichten met zorgvuldigheid en integriteit na te leven.

Hier kunt u de gehele uitspraak van Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant