Uitspraak: Registeraccountant heeft partijdig gehandeld bij alimentatiezaak

Een registeraccountant zou onterecht, op verzoek van de advocaat van een gescheiden man, hebben aangegeven dat de cliënt onvoldoende geld zou hebben om kinderalimentatie te betalen. Volgens de rechter is deze handeling partijdig en belemmert dit de objectieve waarheidsvinding.

Aanleiding

Al jaren is er spanning tussen een partner (hierna; man) van een advocatenkantoor en zijn jongere ex-vrouw over de hoogte van de kinderalimentatie. De bv van de man ontvangt jaarlijks een vergoeding van ruim € 900.000,-. Hiervan wordt € 205.020,- aan de partner uitgekeerd als loon. De man bouwt pensioen op in zijn pensioen-bv, die de pensioenverplichtingen in 2017 af koopt. De man ontvangt daarvoor een afkoopsom.

De advocaat van de man stelt, met oog op een aankomende zitting over de kinderalimentatie, een aantal vragen aan een registeraccountant. Dit gaat voornamelijk over zijn financiële status. De accountant zegt onder meer;

 • er naast de opgenomen loonkosten en algemene kosten in de vennootschap inderdaad een positief resultaat wordt behaald;
 • de man als ondernemer zelf moet zorgen voor zijn pensioeninkomen;
 • diens pensioen bovendien iets eerder zal moeten ingaan dan de algemeen geldende leeftijd, omdat hij als partner bij het advocatenkantoor nog maximaal twee tot vier jaar actief kan blijven en daarna moet uittreden;
 • het de vraag is of de man daarna nog vervangende bronnen van inkomsten kan aanboren;
 • hij dus feitelijk vanaf de uittredingsdatum zijn opgebouwd pensioenvermogen zal aanspreken;
 • de man ervoor heeft gekozen zijn pensioen niet onder te brengen bij een pensioenverzekeraar, maar zelf vermogen op te bouwen en daarvoor enkele panden heeft gekocht, die hij beschouwt als relatief veilige belegging;
 • hij deze panden heeft aangekocht in privé met dividenduitkeringen vanuit de vennootschap;
 • het prijspeil in de huidige vastgoedmarkt van dien aard is dat aankopen vanuit beveiligingsoogpunt feitelijk niet interessant zijn;
 • de beschikbaar gekomen middelen als liquiditeit in de pensioen-bv worden aangehouden zolang dit zo blijft;
 • de man alle liquiditeiten die nog binnenstromen “meer dan nodig” zal hebben om zijn pensioenvermogen op voldoende niveau te brengen gezien de verwachte resultaten en de tijd dat de man nog als partner bij het advocatenkantoor betrokken zal zijn;
 • de periode dat de man nog werkt daarvoor eigenlijk al te kort is;
 • de bv de komende jaren dan ook nadrukkelijk geen dividenduitkeringen kan doen voor consumptieve besteding;
 • de totale managementvergoeding in 2020 ongeveer negen ton was;
 • het resultaat na belastingen ongeveer 4,5 ton zal zijn bij een gelijkblijvend kostenniveau en bij de verwachte licht negatieve beleggingsinkomsten;
 • de accountant voor 2021 als gevolg van Covid-19 een nadrukkelijk lagere managementvergoeding en lager resultaat verwacht, mede gezien de omvang van de huidige opdrachtenportefeuille.

De man legt de e-mail voor aan de rechtbank, alsmede aan het gerechtshof waar de zaak nu hangt in hoger beroep. Zijn ex dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Geschil

Volgens de advocaat van zijn ex-vrouw zou de accountant in strijd hebben gehandeld met de beroeps- en gedragsregels door een valselijke en niet objectieve schriftelijke verklaring af te leggen.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat deze klacht deels gegrond. Volgens de rechtbank had de advocaat van de man, de registeraccountant gevraagd om antwoord te geven op enkele vragen over de financiële situatie van de man. De accountant wist of had moeten weten dat zijn antwoord gebruikt kon gaan worden in een gerechtelijke procedure.

Uit eerdere jurisprudentie (uitspraak 1 en uitspraak 2) is het volgende te lezen;

 • een accountant die weet of behoort te weten dat zijn rapport zal worden gebruikt in een gerechtelijke procedure ervoor moet zorgen dat zijn rapport de objectieve waarheidsvinding door de rechter niet belemmert;
 • sprake is van een belemmering als de inhoud van het rapport onjuist of onvolledig is, de bevindingen of conclusies van het rapport een deugdelijke grondslag ontberen of het rapport ten onrechte geen duidelijke voorbehouden of beperkingen bevat.

Belemmering objectieve waarheidsvinding

De e-mail van de accountant belemmert de objectieve waarheidsvinding door de rechter, omdat de accountant:

 • concludeert dat de beschikbare liquiditeit én de resultaten die nog beschikbaar komen meer dan nodig zijn om het pensioenvermogen van de man op voldoende niveau te brengen;
 • niet de gehanteerde uitgangspunten heeft weergegeven;
 • geen melding maakt van de hoogte van het pensioen, de ingangsdatum van het pensioen, het partnerpensioen voor de ongeveer twintig jaar jongere vrouw van de man en de door de man genoten huurinkomsten;
 • niet zijn uitspraak onderbouwd dat er de komende jaren nadrukkelijk geen dividenduitkeringen kunnen worden gedaan voor consumptieve bestedingen;
 • geen duidelijke voorbehouden of beperkingen weergeeft en dus te stellig is;
 • ten onrechte het woord conclusie gebruikt, omdat hij daarmee een bepaalde vorm van zekerheid suggereert die niet op een deugdelijke grondslag berust.

De accountant zou hierdoor het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid hebben geschonden en niet zorgvuldig hebben gehandeld.

Niet objectief

Tenslotte heeft de accountant ook in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van objectiviteit. In zijn e-mail heeft hij namelijk op geen enkele manier duidelijk gemaakt dat hij uitsluitend het standpunt van de man heeft weergegeven. Dat de accountant zich niet heeft gerealiseerd dat zijn e-mail ingebracht zou worden in de gerechtelijke procedure en de e-mail ook niet met dat oogmerk heeft geschreven, leidt niet tot een ander oordeel. Hij wist immers dat de vragen werden gesteld in verband met de zitting bij de rechtbank.

Hij had er dus rekening mee moeten houden dat zijn e-mail zou worden overgelegd aan de rechtbank (en eventueel in hoger beroep aan het gerechtshof). Als hij dit niet had gewild dan had hij dat duidelijk in zijn e-mail moeten vermelden. Maar dat heeft hij niet gedaan.

Beslissing

De registeraccountant wordt berispt. De accountant heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en objectiviteit. Hij had in zijn mail contact geen oog voor de belangen van de andere partij en heeft de objectieve waarheidsvinding door de rechter belemmerd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Natuurlijk is het ook mogelijk om door ons te worden teruggebeld.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant