Uitspraak: Rotterdams accountantskantoor is te onduidelijk over extra werkzaamheden

Een Rotterdams accountantskantoor is in deze uitspraak in conflict met een klant (Benson Image B.V.) over gefactureerde uren. In de zaak is het de vraag of de algemene voorwaarden aan Benson ter hand zijn gesteld en of het accountantskantoor kon bewijzen dat zij voor het jaar 2016 86,79 extra uren heeft moeten maken en dat deze extra werkzaamheden te maken hadden met de slechte aanlevering van informatie door Benson.

Allereerst wordt de terhandstelling van de algemene voorwaarden behandeld door de rechtbank. In een eerder uitgesproken tussenvonnis is door de rechtbank voorshandse vastgesteld dat de algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst aan Benson ter hand zijn gesteld.

Benson heeft tegenbewijs geleverd maar heeft de rechtbank niet kunnen overtuigen van het tegendeel. Naar het oordeel van de kantonrechter is de overgelegde verklaring onvoldoende om het voorshands oordeel te ontzenuwen. De verklaring, afgelegd door X, is namelijk zeer summier en is niet meer dan een bevestiging van wat in de processtukken door Benson al naar voren is gebracht. Daarnaast is er geen mogelijkheid geweest X over deze verklaring te bevragen. X heeft ten slotte geen verklaring waarom zijn handtekening staat onder de offerte waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de algemene voorwaarden van het accountantskantoor zijn bijgesloten.

De kantonrechter stelt dus vast dat de algemene voorwaarden aan Benson ter hand zijn gesteld, zodat het beroep van Benson op vernietiging van de algemene voorwaarden wordt verworpen.

Daarna gaat de kantonrechter in op de vergoeding voor de werkzaamheden van het accountantskantoor. In het tussenvonnis is het accountantskantoor in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat zij voor het voor het jaar 2016 86,78 extra uren heeft moeten maken en dat deze extra werkzaamheden te maken hebben met een slechte aanlevering van informatie door Benson.

De kantonrechter acht het accountantskantoor niet geslaagd in de bewijslevering. De door het accountantskantoor overgelegde schriftelijke verklaring bevat een uitleg over de extra in rekening gebrachte 86,78 uur. Deze uren zouden volgens het accountantskantoor voor een deel, namelijk 22,45 uur bestaan uit werkzaamheden met betrekking tot de surseance van betaling in 2015. Dat strookt niet met de eerdere stelling van het accountantskantoor dat de 86,78 extra gewerkte uren zijn terug te voeren op slechte aanlevering van informatie door Benson, van welke stelling MP bewijs diende te leveren. Hierdoor kan de kantonrechter niet vaststellen of deze uren in redelijkheid zijn verricht en in rekening gebracht hadden kunnen worden.

De overige 64,42 uur zijn volgens het accountantskantoor terug te voeren op extra werkzaamheden als gevolg van slechte aanlevering van informatie door Benson. Het kantoor heeft niet aan de hand van urenspecificaties en omschrijvingen aangetoond welke werkzaamheden dit concreet betreft en dat die specifieke werkzaamheden te maken hebben met slechte aanlevering van informatie. De kantonrechter kan daarom wederom niet vaststellen of en welke werkzaamheden precies zijn verricht en of deze in redelijkheid in rekening gebracht hadden kunnen worden. Evenmin kan uit de overgelegde stukken worden afgeleid dat de gestelde werkzaamheden te maken hebben met slechte aanlevering van informatie door Benson.

De beslissing

Het is dus onvoldoende komen vast te staan dat het accountantskantoor 86,78 extra uren werkzaamheden heeft verricht voor Benson en dat dit het gevolg is van een slechte aanlevering van informatie door Benson. Het deel van de vordering dat betrekking heeft op de 86,78 uur wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant