Uitspraak: Schade wordt deels toegerekend aan verzekeringsadviseur

Eiser exploiteert een metselbedrijf, hij is zowel zakelijk als privé klant van een verzekeringsadviseur. Eiser heeft via zijn adviseur een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten (hierna: AVB). Naam 1 was contactpersoon van eiser bij de adviseur. Hij heeft naast de AVB ook geadviseerd over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV).

Sinds een aantal jaar is eiser eigenaar van een zogenaamde palletheftruck. In 2012 heeft eiser een overeenkomst van onderaanneming (hierna: de onderaannemingsovereenkomst) gesloten met een bouwbedrijf (hierna: Bouwbedrijf) voor werkzaamheden die eiser als onderaannemer zou verrichten voor een project (hierna: het project). Eiser heeft twee heren ingeschakeld om aan het Project te werken.

Op 17 oktober 2012 is een van de twee heren, terwijl hij aan het werk was op het project, een ongeval overkomen (hierna: het ongeval), waarbij hij ernstig letsel heeft opgelopen.

Eiser heeft daarop een schadeforumlier ingevuld en via de adviseur ingediend bij zijn AVB-verzekeraar. Zijn verzekeraar heeft per brief van 28 januari 2013 de dekking onder de AVB afgewezen, omdat zij de heftruck beschouwt als motorrijtuig, zodat de schade is uitgesloten onder de toepasselijke polisvoorwaarden. Tevens wordt in de brief geconstateerd dat voor de heftruck geen werkmaterieelverzekering is afgesloten.

Per brief van 29 augustus 2017 heeft eiser de verzekeringsadviseur aansprakelijk gesteld voor de schade die eiser lijdt als gevolg van de tekortkoming van de adviseur in de nakoming van haar verplichtingen uit de tussen eiser en de adviseur gesloten overeenkomst.

Eiser vordert dat de rechtbank voor recht verklaart dat de adviseur aansprakelijk is voor de tekortkoming van de op haar rustende zorgplicht. De adviseur had door eiser namelijk voorafgaand aan het ongeval moeten adviseren een landmateriaalverzekering af te sluiten voor de heftruck.

Tekortkoming

De rechtbank is van oordeel dat eiser voldoende heeft onderbouwd dat naam 1 en dus de verzekeringsadviseur bekend was, althans redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met het feit eiser eigenaar was van een heftruck. Dit leidt ertoe dat de verzekeringsadviseur een beroepsfout heeft gemaakt, door eiser niet te adviseren een landmaterieelverzekering af te sluiten. De beroepsfout bestaat er ook uit dat de verzekeringsadviseur na de verhuizing van eiser geen bezoek heeft gebracht aan eiser, waardoor zij onvoldoende heeft kunnen vaststellen of eiser wel de juiste verzekeringen had afgesloten. Derhalve is de verzekeringsadviseur in beginsel aansprakelijk voor de schade die eiser als gevolg van de beroepsfout lijdt (artikel 6:74 BW).

Causaal verband

Eiser stelt dat hij schade lijdt als gevolg van tekortkoming van de adviseur, omdat indien de tekortkoming van adviseur wordt weggedacht, een landmaterieelverzekering zou zijn afgesloten, die dekking zou hebben geboden voor de schade die in rekening wordt gebracht bij eiser. De rechtbank is het hier mee eens: “het causaal verband tussen de tekortkoming en de schade is voldoende komen vast te staan”.

Eigen schuld / schadebeperkingsplicht

De adviseur heeft zich verweerd tegen de vorderingen van eiser door erop te wijzen dat de schade van eiser het gevolg is van handelen dan wel nalaten van eiser zelf, zodat op grond van artikel 6:101 BW schade dient te worden verminderd tot Nihil. Volgens de adviseur is in de onderaannemingsovereenkomst nadrukkelijk bepaald dat eiser moet zorgdragen voor voldoende verzekering van de heftruck. Eiser had dus zelf moeten controleren of zijn verzekering volstond. Dit betoog slaagt. Maar dit betekent niet dat de schade volledig voor rekening van eiser moet blijven. Weliswaar heeft deze omstandigheid bijgedragen aan de schade van eiser, maar de rechtbank is van oordeel dat de schade voor 30% moet worden toegerekend aan de eigen schuld van eiser en voor 70% moet worden toegerekend aan de adviseur.

Over de schade van de heftruck zijn partijen het niet eens, de rechter verwijst de zaak hiervoor naar de rol.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant