Uitspraak: Tuchtrechter verklaart klacht over beroepsfout makelaar niet-ontvankelijk

Klaagster heeft op 26 september 2011 een appartement gekocht. Beklaagde trad bij die aankoop op als verkoopmakelaar.

Bij de woning bevond zich een berging. Klaagster heeft de sleutels van de berging ontvangen bij de aankoop. In augustus 2019 is klaagster aangesproken door de nieuwe eigenaar van het appartement in de buurt van klaagsters appartement. Hij claimde de eigendom van de betreffende berging.

Uit de door partijen overlegde documentatie blijkt dat de berging geen deel uitmaakt van het appartement.

De klacht

Klaagster is van mening dat zij als koper moet kunnen afgaan op de toezeggingen van de makelaar. Zij vindt dat makelaar haar had moeten attenderen op het feit dat de berging niet in gebruik mocht worden genomen door klaagster.

De beoordeling

Volgens die vaste jurisprudentie dient een tuchtklacht binnen een redelijke termijn te worden ingediend, waarbij voor het bepalen van die redelijke termijn twee belangen moeten worden afgewogen. Aan de ene kant het maatschappelijke belang dat het optreden van een makelaar dient te worden getoetst. Aan de andere kant het belang dat de makelaar heeft bij toepassing van het beginsel van rechtszekerheid.

In dit geval is de klacht een gedraging van de makelaar van ruim negen jaar geleden. Dat is een zeer lange termijn, mede gezien de opvatting zoals die spreekt uit het met ingang van 1 januari 2021 geldende artikel 14 lid 2 van het Tuchtreglement NVM 2021. Daarin is bepaald dat een klacht niet meer in behandeling wordt genomen indien die een gedraging betreft van meer dan zeven jaar geleden.

Aan de hand van een belangenafweging komt de Raad tot de conclusie dat in dit geval het beginsel van de rechtszekerheid zwaarder moet wegen dan het maatschappelijk belang en het belang van klaagster dat de handelwijze van de makelaar door hem wordt getoetst. De Raad verklaart klaagster in haar klacht niet-ontvankelijk.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant