Uitspraak: Van accountant kan worden verwacht dat hij ondanks lopende strafzaak openheid van zaken geeft

In deze zaak staat de meewerkplicht van de accountant gedurende een strafzaak centraal. Betrokkene heeft goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen 2011 tot en met 2015 van de zorginstelling stichting1.

Bij vonnis van de rechtbank is betrokkene wegens valsheid in geschrift veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. Op dit hoger beroep is nog niet beslist.

Het OM heeft in april 2018 een tuchtklacht ingediend tegen betrokkene. Aan betrokkene is de maatregel opgelegd van doorhaling voor de duur van drie jaar. Het hoger beroep van betrokkene tegen de uitspraak is op 7 september 2021 door het CBb gegrond verklaard. Naar het oordeel van het CBb heeft het OM de angst van betrokkene van mogelijke doorbreking van zijn zwijgrecht indien hij zich in de tuchtprocedure inhoudelijk zou verweren onvoldoende weggenomen. De toezegging van het OM zag namelijk enkel op het niet in de lopende strafzaak voegen van de in de tuchtprocedure af te leggen verklaringen van appellant. Het OM heeft pas ter zitting van het College ondubbelzinnig de toezegging gedaan dat de uitspraken in de tuchtrechtelijke procedure tegen appellant niet terecht zullen komen in het strafdossier dat het OM aan de strafrechter voorlegt. De zaak is terugverwezen naar de Accountantskamer voor een nieuwe behandeling van de klacht.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • de door betrokkene afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen over de jaren 2011 tot en met 2015 van stichting1 ontberen een deugdelijke grondslag met betrekking tot de posten ‘beloning bestuurder’, ‘financiële vaste activa’ en ‘vorderingen en overlopende activa’;
  • betrokkene heeft ongebruikelijke transacties waarop hij de in jaren 2011 tot en met 2015 is gestuit, niet tijdig gemeld bij de FIU-NL;
  • betrokkene heeft niet integer gehandeld omdat hij eraan heeft meegewerkt om te voorkomen dat overschrijding van de wettelijke normering van topinkomens in de jaarrekeningen van stichting1 zichtbaar werd en hij heeft meegewerkt aan het aanvullen of achteraf opstellen van notulen van een vergadering van de Raad van Toezicht van stichting1, die vermoedelijk zijn geantedateerd.

De beoordeling

Betrokkene stelt dat zijn vrees, ondanks de toezegging van het OM bij het CBb, nog steeds niet is weggenomen. Bij hem bestaat de vrees dat beide toezeggingen van het OM onvoldoende waarborgen bieden, omdat het gerechtshof dat zijn strafzaak in hoger beroep behandelt kan besluiten de uitspraak van de Accountantskamer op te vragen. Opnieuw voert betrokkene nauwelijks inhoudelijk verweer.

De Accountantskamer gaat niet mee in het verweer van betrokkene. Nu er een toezegging is gedaan door het OM en het gebruiken van de civiele procedure in de strafzaak is uitgesloten omdat het hof daarmee het principe zou schenden dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling (het nemo tenetur-beginsel), mag betrokkene erop vertrouwen dat dit ook niet gebeurt. Bovendien zou een accountant in het belang van een goede beroepsuitoefening openheid van zaken moeten geven over zijn aan de orde gestelde handelen of nalaten.

Aangezien betrokkene opnieuw nauwelijks inhoudelijk verweer heeft gevoerd wordt de klacht wederom gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van doorhaling voor de duur van drie jaar opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant