Uitspraak: Verplicht tolk inschakelen in het kader van de informatieplicht en zorgplicht

Klagers zijn gezamenlijk rechthebbende op het recht van erfpacht van het perceel met woning. Klagers hebben op 10 december 2018 een koopovereenkomst bij de notaris getekend. Hierbij hebben klagers het recht van erfpacht aan de koper verkocht tegen een som van 243.500 euro. In de overeenkomst is vastgesteld dat de levering op 1 maart 2019 zou plaatsvinden. Met instemming van partijen is de datum vervroegd naar 8 februari 2019. De koper heeft de overeenkomst op 24 december 2018 laten inschrijven in de openbare registers. Klagers hebben op 1 februari 2019 de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden wegens dwaling dan wel misbruik van omstandigheden.

Koper heeft vervolgens klagers op 21 februari 2019 in gebreke gesteld en een termijn van acht dagen gegeven om alsnog tot levering over te gaan. Op 8 maart 2019 is nogmaals gewezen dat klagers moeten nakomen. Bij vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis het recht van erfpacht moet worden geleverd en medewerking moet worden verleend aan het passeren van de akte.

De klacht

De klacht omvat de volgende klachtonderdelen.

  • Onderdeel 1: Klagers verwijten de notaris dat hij bij het ondertekenen van de overeenkomst op 10 december 2018 ten onrechte heeft nagelaten een beëdigd tolk / vertaler in te schakelen nu klagers de Nederlandse taal niet machtig zijn.
  • Onderdeel 2: De notaris is partijdig en heeft klagers een overeenkomst laten tekenen waarin sprake is van bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden.
  • Onderdeel 3: Daarnaast heeft de notaris klagers wijs gemaakt dat – toen klagers de overeenkomst niet wilden ondertekenen – de ondertekening van de overeenkomst slechts een formaliteit zou zijn en dat klagers hier altijd op terug zouden kunnen komen.
  • Onderdeel 4: De overeenkomst is per brief van 1 februari 2019 buitengerechtelijk ontbonden, doch de notaris probeert de koop toch door te laten gaan.

Notarissen zijn onderworpen aan tuchtrecht voor wat betreft het handelen of nalaten dat in strijd is met een (wettelijke) bepaling (artikel 93 lid 1 Wet op de notarisambt).

Het inschakelen van een tolk is niet alleen verplicht bij het passeren van de akte

De notaris stelt dat de aanwezigheid van een tolk slechts verplicht is indien de akte wordt gepasseerd en niet ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst. Daarnaast zou de notaris op 10 december de overeenkomst uitvoering in het Engels met klagers hebben besproken.

Het inschakelen van een tolk is niet alleen verplicht bij het passeren van de akte, maar ook ten aanzien van de informatieplicht en zorgplicht. De ondertekening van onderhandse akten moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd. De concept-akte is uitsluitend in het Nederlands toegezonden aan klagers. Zij hebben de akte niet eigenmachtig kunnen doorgronden, laat staan de inhoud van de overeenkomst en de rechtsgevolgen van de overeenkomst kunnen begrijpen. Een mondelinge vertaling van de hoofdpunten naar het Engels is niet afdoende. De notaris heeft in strijd gehandeld met zijn zorgplicht en informatieplicht. Dit onderdeel is gegrond.

Klachtschrift onvoldoende onderbouwd met betrekking tot partijdigheid notaris

Nadere motivering van de klacht is pas tijdens de zitting gebleken. De kamer laat deze onderbouwingen buiten beschouwing, nu de notaris daar niet behoorlijk op heeft kunnen reageren en strijdigheden met de goede procesorde oplevert. Het klachtschrift is onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Dit onderdeel is ongegrond.

Klagers begrijpen het verkeerd door niet (goed) beheersen van de taal.

De notaris heeft stellig betwist dat dergelijke uitspraken zijn gedaan richting klagers. Mede door het niet (goed) beheersen van zowel de Nederlandse als Engelse taal, ligt het voor de hand dat klagers dit punt niet goed hebben begrepen. Het onderdeel wordt ongegrond verklaard.

Geen sprake van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid

De kamer volgt klagers niet. De notaris heeft hetgeen de rechter in kort geding heeft geoordeeld opgevolgd, namelijk het meewerken aan het passeren van de leveringsakte. Dit is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar en zal ongegrond worden verklaard.

De kamer komt tot het besluit om een maatregel van waarschuwing op te leggen. Hierbij is rekening gehouden met de aard en de ernst van de geconstateerde tekortkomingen en de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant