Uitspraak: Vordering afgewezen: Tussenpersoon heeft zijn zorgplicht niet geschonden

Consument en zijn partner hebben een advies en bemiddelingsgesprek gehad met de bank. Op 10 maart 1997 zijn twee beleggingsverzekeringen bij ABN AMRO gesloten. Het gaat om een Meegroei Top Polis (polis 1) en een Meegroei Vrije polis (polis 2). De beleggingsverzekeringen zijn gekoppeld aan de Meegroeihypotheken. Daarnaast is ook nog een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. De hypothecaire geldleningen en verzekeringen waren onderdeel van een financieringsconstructie van Consument, zijn echtgenote en de zus van Consument.

De beleggingsverzekeringen hadden een looptijd van 1 mei 1997 tot 1 mei 2013. Bij in leven zijn van Consument en zijn echtgenote op de einddatum zou een bedrag worden uitgekeerd ter grootte van het belegd vermogen per de einddatum. De beleggingsverzekeringen kenden ook een dekking bij overlijden van Consument en/of zijn echtgenote voor de einddatum van de verzekeringen.

Per 10 november 2000 zijn de beleggingsverzekering voortgezet in een nieuwe versie van de verzekering (ABN AMRO Meegroeiverzekering).

Er heeft op 2 september 2005 een telefonisch adviesgesprek plaatsgevonden. Daarbij heeft de man aangegeven dat hij de situatie ongewijzigd wilde laten. Dit is per brief op 10 oktober bevestigd.

In februari 2011 koop consument de verzekering van polisnummer 3 (voorheen polis 1) af voor ongeveer 1.100 euro en polisnnummer 4 (voorheen polis 2) voor ruim 6.500 euro.

Klacht

Consument heeft in oktober 2013 een klacht ingediend. De bank zou zijn zorgplicht hebben verzaakt. Op 19 mei 2014 is tussen consument en verzekeraar een vaststellingsovereenkomst gesloten t.a.v. de verzekeringen. Consument wil een schadevergoeding van de omdat tussenpersoon tekort is geschoten in de zorgplicht. Er is geen passend advies gegeven en ook tijdens de looptijd is niet gecontroleerd of de verzekeringen nog passend waren.

Beoordeling

De bank stelt dat geen sprake is van een tekortkoming. Ook zouden de klachten zijn afgedaan toen consument met ABN AMRO Levensverzekeringen een vaststellingsovereenkomst overeen kwam. De commissie verwerkt dit verweer. Consument heeft alleen met de verzekeraar een schikking getroffen.

Een assurantietussenpersoon moet tegenover zijn opdrachtgever de zorg betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. De tussenpersoon moet waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Daarbij hoort ook dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Het gaat dan om de feiten die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. De zorgplicht van de assurantietussenpersoon geldt niet alleen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maar vergt een voortdurende bemoeienis door de assurantietussenpersoon met de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Een assurantietussenpersoon mag dus in beginsel niet stil blijven zitten wanneer hij tijdens de looptijd van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kennis neemt van feiten of omstandigheden die meebrengen dat de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven.

Niet is gebleken dat de bank tijdens het adviestraject fouten heeft gemaakt. Uit de informatie die was verstrekt kon en moest Consument afleiden dat het om beleggingsverzekeringen gaat, waarbij het eindresultaat niet gegarandeerd is en waarbij offensief werd belegd. Hiermee is consument akkoord gegaan. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden over wijzigingen. Consument weigerde om aanpassingen door te voeren. Dit is later per brief bevestigd.

Oordeel

Niet is vast komen te staan dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. Verschillende aanpassingsmogelijkheden zijn met consument besproken. Ondanks dit gesprek heeft de consument gekozen om de verzekeringen niet te wijzigen. De gevolgen die hieruit voortvloeien blijven voor rekening van consument.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant