Uitspraak: Vordering tot schadevergoeding als gevolg van zorgplichtschending adviseur verjaard

De consument heeft in 1996 een hypothecaire geldlening van fl. 180.000,00 (€ 81.680,44) bij de bank afgesloten. In mei 1999 is een verhoging van de hypothecaire geldlening aangevraagd.

Na ontvangst van de offerte van de bank heeft de consument zich voor advies en bemiddeling gewend tot de adviseur. De consument heeft vervolgens op 13 juli 1999 de offerte van 7 juli 1999 van de bank voor akkoord ondertekend. Verder heeft de consument een levensverzekering afgesloten.

Op of omstreeks 1 maart 2000 heeft de consument op advies en door bemiddeling van een andere assurantietussenpersoon dan de adviseur nog een beleggingsverzekering bij verzekeraar afgesloten, een Privé Lijfrentefonds (hierna: de lijfrenteverzekering).

In februari 2012 heeft de consument zich tot de adviseur gewend met het verzoek de verzekering af te doen kopen. Op 13 februari 2012 heeft de consument het afkoopformulier van de verzekeraar ondertekend en aan de verzekeraar teruggestuurd. Bij brief van 8 maart 2012 heeft de consument de bevestiging van de verzekeraar ontvangen dat het afkoopbedrag van € 22.918,58 op 9 maart 2012 aan haar zou worden overgemaakt. Op 13 maart 2012 heeft de adviseur van verzekeraar de bevestiging ontvangen dat de verzekering is afgekocht.

De klacht en vordering

De consument verwijt de adviseur dat hij voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering in 1999 en tijdens de looptijd ervan adviesfouten heeft gemaakt, waardoor de adviseur tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Volgens de consument had de adviseur een product met een voorzienbaar meer economisch nut moeten adviseren. Daarnaast heeft de adviseur volgens de consument een te hoge dekking van het overlijdensrisico geadviseerd en heeft de adviseur geen effectentypisch beleggingsadvies uitgebracht.

De consument houdt de adviseur aansprakelijk voor haar schade die zij begroot op € 25.324,00.

De beoordeling

Is de vordering met betrekking tot het in 1999 gegeven advies verjaard? De commissie stelt voorop dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

De commissie is van oordeel dat de consument op 28 augustus 2009 bekend was met haar schade en de daarvoor aansprakelijke persoon, op dat moment is dus ook de verjaringstermijn gaan lopen.

De consument heeft vervolgens pas weer in 2016 bij de adviseur geklaagd over het in 1999 gegeven advies, daarnaast is de verjaring niet gestuit. Dit betekent dat de verjaringstermijn van vijf jaren per 28 augustus 2014 is verstreken. Voor zover de klacht van de consument ziet op het in 1999 gegeven advies over de verzekering, acht de commissie de schadevordering van de consument dus verjaard en zal de commissie daar geen inhoudelijk oordeel over geven.

Is de adviseur (toerekenbaar) tekortgeschoten in zijn nazorgplicht? Bij de beoordeling van de vraag of de adviseur tijdens de looptijd van de verzekering zijn zorgplicht heeft geschonden, geldt als uitgangspunt dat een tussenpersoon (de adviseur) in beginsel niet stil mag blijven zitten wanneer hij tijdens de looptijd van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kennisneemt van feiten of omstandigheden die meebrengen dat de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven.

Het is de commissie echter niet gebleken dat hier sprake van was. De consument heeft namelijk niet om advies gevraagd of de adviseur ingelicht over veranderingen in haar persoonlijke situatie na de aansprakelijkstelling. De consument heeft uiteindelijk in 2012 de adviseur bericht dat zij de verzekering wilde afkopen, waarna een afkoopofferte is opgevraagd bij verzekeraar en de consument het afkoopformulier heeft getekend en de afkoopwaarde heeft ontvangen. Dat de adviseur daarbij tekort is geschoten in een (na)zorgverplichting is de commissie niet gebleken.

De consument heeft zich in 2011 tot de adviseur gericht met de vraag wat te doen met haar lijfrenteverzekering. Daarbij is geadviseerd om de lijfrenteverzekering te beëindigen. Dat dit per e-mail van 2 november 2011 gegeven advies ondeugdelijk was of zelfs tot schade heeft geleid, is gesteld noch gebleken.

De beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een adviseur, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant