Uitspraak: Waarschuwing accountant wegens onvolledige informatie

X exploiteert orthodontie- en tandartspraktijken. B hield indirect 17,23% van de aandelen in X. B was tevens werkzaam voor X als manager. Later werd B statutair bestuurder, maar in december 2012 krijgt hij zijn ontslag. Het bestuur van X besluit op enig moment over te gaan tot aandelenemissie. B heeft een voorkeursrecht op een evenredig deel van de aandelen. B besluit geen gebruik te maken van zijn recht. Zijn aandelenbelang verwatert tot ongeveer 3%. B en X raken in procedures over het ontslag en de aandelenemissie. B vordert voor zijn ontslag een bedrag van 10 miljoen euro.

A heeft een rapport uitgebracht over de indicatieve waarde van de aandelen in X met betrekking tot een aandelenemissie. A stelt dat de indicatieve waarde van 100% van de aandelen per 31 december 2013 13.894.000 euro bedraagt.

Tijdens een civiele procedure blijkt dat de aandelenemissie onrechtmatig is jegens B. Deze aandeelhouder krijgt een schadevergoeding toegewezen. Op de omvang van de schade te bepalen, heeft de deskundige onder andere naar het rapport van A gekeken. De schade wordt begroot op 5.628.879 euro. Uit rapporten van andere partijen blijkt een andere waardering.

Vordering

X heeft een klacht ingediend over A.

 • A zette het hof op het verkeerde been door de termen ‘indicatieve waardering’, ‘waarde van de onderneming’ en ‘waarde in het economisch verkeer’ door elkaar te gebruiken;
 • A ging uit van onvolledige informatie;
 • A benoemde relevante feiten en omstandigheden over de financiële positie van X N.V. niet en betrok deze niet in zijn oordeel;
 • A ging uit van onjuiste aannames;
 • A stelde zijn rapport op zonder hoor en wederhoor; en
 • Op 12 januari 2018 sprak A met het bestuur en de raad van commissarissen van X N.V. A had nadien contact op moeten nemen met B en hem moeten informeren over nieuw beschikbare stukken en nader onderzoek moeten doen.

De Accountskamer komt tot het oordeel dat een deel van de klachten (2 en 3) gegrond zijn, waarvoor een maatregel van waarschuwing wordt opgelegd. A gaat in beroep.

Oordeel CBb

Het CBb verklaart de beroepen ongegrond. A wist dat zijn rapporten in gerechtelijke procedures zou worden gebruikt, waardoor hij meer zorgvuldigheid in acht had moeten nemen. Uit het rapport van A blijkt voldoende dat het gaat om een indicatieve waardebepaling. Het is niet aannemelijk dat A onvoldoende informatie had om een indicatieve waardebepaling op te kunnen stellen. Dat geen hoor en wederhoor is toegepast, betekent niet dat het rapport een deugdelijke grondslag mist. A had de verklaring van B, dat hij werd bedreigd, niet zonder meer als risico in zijn rapport mogen opnemen. A hoefde niet nader onderzoek te doen naar het treffen van een voorziening, nu het management had aangegeven het niet nodig te vinden een dergelijke voorziening te treffen. A had wel in zijn rapport moeten vermelden waarom het ontslag en de claim van B niet in de indicatieve waardebepaling werden meegenomen.

Het CBb oordeelt de maatregel van waarschuwing terecht. Van het opleggen van een maatregel kan slechts worden afgeweken indien sprake is van een zodanig geringe verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de accountant. Daar is volgens de CBb in dit geval geen aanleiding voor.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant