Uitspraak: Waarschuwing van accountant wordt wegens verjaring vernietigd

Appellant is accountant. In het najaar van 2013 heeft hij in het kader van een doorstart accountantswerkzaamheden verricht voor de eenmanszaak A. Op enig moment heeft A klager bij appellant geïntroduceerd. Klager heeft zich bereid verklaard A bij de doorstart te ondersteunen en door middel van de oprichting van een besloten vennootschap de activiteiten van A over te nemen.

Op een gegeven moment is gebleken dat klager niet over de benodigde liquide middelen beschikte, waarna door appellant aan klager is geadviseerd te stoppen met zijn pogingen om A te redden. In februari 2014 is de verstandhouding tussen klager en appellant ernstig verslechterd. Dit heeft geleid tot beëindiging van de werkzaamheden van appellant voor klager.

Appellant heeft ter verkrijging van betaling voor de door hem verrichte werkzaamheden een civiele procedure gestart tegen klager. Voor betaling van een deel van het gevorderde bedrag is klager als borg voor A aangesproken en veroordeeld.

Op 13 november 2014 is namens appellant executoriaal derdenbeslag gelegd onder het ABP op een periodieke pensioenuitkering van klager. Dit derdenbeslag is tot klagers faillissement, in december 2017, gehandhaafd. Op 14 december 2014 is executoriaal beslag gelegd op diverse schilderijen van klager. Deze schilderijen zijn nadien verkocht.

Uitspraak van de Accountantskamer

De Accountantskamer verklaart het overgrote deel van de klachtonderdelen ongegrond, een deel ongegrond en één klachtonderdeel gegrond. Dat laatste klachtonderdeel luidt als volgt.

Appellant heeft ten onrechte beslag laten leggen op een pensioenuitkering aan klager, waardoor in de periode van december 2014 tot 20 december 2017 maandelijks ten onrechte een bedrag van € 1.000,- is ingehouden op deze uitkering.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van bovenstaande klachtonderdeel overweegt de accountantskamer dat weliswaar reeds op 13 november 2014 beslag is gelegd op de pensioenuitkering van klager bij het ABP, maar dat het beslag heeft voortgeduurd tot december 2017. Omdat op grond van dit beslag maandelijks geld werd ingehouden op de pensioenuitkering is tot december 2017 sprake geweest van doorgaand handelen van appellant. Dit handelen valt gedeeltelijk binnen de periode van drie jaar vóór 21 november 2018 (de dag waarop het klaagschrift is verzonden) en in zoverre is hierover tijdig geklaagd en is de klacht ontvankelijk.

De grief

De grief van appellant is gericht tegen het oordeel van de Accountantskamer dat het gegrond verklaarde klachtonderdeel ontvankelijk is. Appellant voert aan dat op 13 november 2014 beslag is gelegd, en dat klager op dat moment ook bekend was met het beslag, zodat de klachttermijn vanaf toen is gaan lopen. Ten tijde van het indienen van de klacht was de verjaringstermijn van drie jaar dan ook verstreken.

De beoordeling

Het College stelt vast dat de klacht niet is gericht op de omstandigheden die zich na de datum van beslaglegging hebben voorgedaan en appellant hadden moeten aanzetten tot opheffing van het beslag. Het klachtonderdeel ziet dus echt op het beslag leggen zelf. Appellant heeft op 13 november 2014 beslag gelegd op de pensioenuitkering van klager en klager was ook bekend met dit beslag, zodat de driejaarstermijn met ingang van die datum is gaan lopen, aldus het College. Klager heeft op 21 november 2018 een klaagschrift ingediend bij de accountantskamer. Dit betekent dat de klacht niet binnen de driejaarstermijn is ingediend. Het klachtonderdeel is daarom niet-ontvankelijk.

De beslissing

Het beroep is gegrond. De bestreden tuchtuitspraak en daarmee de opgelegde maatregel van waarschuwing wordt vernietigd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant