Uitspraak: Weerspreking van de accountant is door klager niet voldoende betwist

Klager was financier en minderheidsaandeelhouder van A Logistics B.V., een onderneming in de afhandeling van luchtvracht, transport en logistiek, waarvan C operationeel directeur was. De afhandeling van het betalingsverkeer van A verliep via Stichting1, waarvan klager voorzitter is, D bestuurder en C penningmeester. Bij vonnis van 9 januari 2007 van de rechtbank is het faillissement van A uitgesproken. De curator heeft op 17 oktober 2007 aangifte van bedrieglijke bankbreuk gedaan tegen de bestuurders van A en de bestuurders van de stichting1.

De klacht tegen betrokkene luidt als volgt:

  • Betrokkene heeft doelbewust medewerking verleend aan het verhullen van de aard en omvang van bepaalde handelstransacties over de periode januari tot en met juni 2006 in de vergelijkende cijfers van 2006 in de jaarrekening 2007 van [E] en ook andere feiten zijn in die jaarrekening 2007 onjuist weergegeven;
  • betrokkene heeft gehandeld in strijd met het bepaalde onder randnummer 16 in COS 4410, dat ziet op hoe te handelen als de accountant afwijkingen van materieel belang constateert. Klager doelt hiermee op zijn bewering dat in de jaarrekening 2006 is opgenomen dat E een deel van de koopprijs voor de onderneming van A heeft betaald, terwijl betrokkene wist of behoorde te weten dat de koopprijs niet zou zijn voldaan;
  • de samenstellingsverklaring voor de jaarrekening 2006 is ondeugdelijk omdat in die jaarrekening geen verantwoording wordt afgelegd voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2006.

Naar aanleiding van het door en namens betrokkene gevoerde niet-ontvankelijkheidsverweer heeft klager ter zitting gesteld dat de klacht uitsluitend doelt op de misleidende jaarrekening 2007 van E. Alleen het eerste klachtonderdeel zal daarom behandeld worden.

Beoordeling

Tegen de klacht is namens betrokkene aangevoerd dat het klachtonderdeel niet is toegelicht door klager. Uit de klaagschriften blijkt volgens betrokkene niet duidelijk welke handelstransacties zouden zijn verhuld, op welke wijze betrokkene daaraan zou hebben meegewerkt en hoe een en ander in de vergelijkende cijfers van 2006 in jaarrekening 2007 tot uiting zou zijn gebracht. Betrokkene komt daarmee tot de conclusie dat de klacht ongegrond verklaard dient te worden. Ten slotte stelt betrokkene nooit meegewerkt te hebben aan welke verhulling dan ook.

Deze weerspreking van de klacht is door klager niet dan wel onvoldoende betwist en ook heeft hij niets naders ter staving van de klacht aangevoerd, aldus de Accountantskamer. Volgens de Accountantskamer heeft klager ook niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene in 2008 bij het samenstellen van de jaarrekening 2007 iets had moeten opvallen dat bij hem moest leiden tot twijfel. Ook kan daar volgens de Accountants niet toe worden gerekend de verkeerde aanduiding boven de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop, luidende: “01-07 t/m 31-12-2006”, waarmee betrokkene tot uitdrukking wilde brengen dat de activiteiten van de vennootschap daadwerkelijk waren begonnen op 1 juli 2006. Weliswaar ging van die aanduiding een onjuiste suggestie uit, maar die is van onvoldoende gewicht om te kunnen worden gerekend tot een fundamentele fout als hiervoor bedoeld. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant