Uitspraak: Zorgplicht adviseur in het geding bij tussentijdse renteaanpassing  

In een recent geschil omtrent een tussentijdse renteaanpassing van hypothecaire leningen heeft een consument een klacht ingediend tegen zijn adviseur. De consument eist compensatie voor vermeende schade door een fout in het aanpassen van de rentevaste periode, waarbij hij verwijst naar onduidelijke instructies en nalatigheid van de adviseur.

Tussentijdse renteaanpassing

Tijdens een adviesgesprek heeft de adviseur de consument gewezen op de mogelijkheid zijn woonlasten te verlagen, door middel van een tussentijdse renteaanpassing van zijn hypothecaire geldleningen. De consument heeft vervolgens besloten om een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen. Hierop heeft de adviseur een verzoek tot tussentijdse renteaanpassing van Lening 1 en Lening 2 ingediend bij de bank. Voor beide leningen is vervolgens door de bank een offerte uitgebracht, waarbij keuzemogelijkheden waren opgenomen voor de rentevaste periode. De consument ontving deze offertes op 21 april 2022 en paste handmatig de rentevaste periodes aan, voor lening 1 (per ongeluk) een periode van 1 jaar en voor lening 2 een periode van 20 jaar.

Op 26 april 2022 heeft de bank voor lening 1 een nieuwe offerte voor een rentevaste periode van 1 jaar uitgebracht en voor lening 2 voor een rentevaste periode van 15 jaar (aangezien 20 jaar gezien de looptijd van de lening niet mogelijk was).

Vanaf 1 juni 2022 golden de nieuwe rentes en rentevaste periodes voor beide leningen: 2,39% voor lening 1 voor 1 jaar en 3,09% voor lening 2 voor 15 jaar. In juni 2022 ontdekte de consument dat de rente voor lening 1 slechts voor 1 jaar was vastgezet in plaats van de bedoelde 15 jaar. Na correspondentie tussen de adviseur en de bank, werd een nieuwe offerte aangevraagd voor lening 1 met een rentevaste periode van 10 jaar en een rente van 3,96%.

Klacht

De consument eist vergoeding van (i) het geschatte bruto renteverlies van € 120.576,- en (ii) de betaalde boeterente van € 24.849,12. De klacht is gebaseerd op het feit dat de adviseur niet handelde zoals van een redelijk bekwaam adviseur mocht worden verwacht. De consument beweert dat de adviseur onduidelijke of onjuiste instructies gaf, wat leidde tot het verkeerd invullen van de offerte voor lening 1. Bovendien wordt gesteld dat de adviseur naliet om de door de consument verstrekte documenten inhoudelijk te controleren voordat ze naar de bank werden doorgestuurd. Als de instructies duidelijker waren geweest of als de documenten beter waren gecontroleerd, zouden de rentekosten van de consument aanzienlijk lager zijn geweest. De consument had de rente voor lening 1 kunnen vastzetten voor 15 jaar tegen 3,09%, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Offerte niet gelezen

De commissie dient te beoordelen of de adviseur tekort is geschoten in zijn zorgplicht en aansprakelijk is voor de door de consument gevorderde schade.

Ten eerste heeft de consument aangegeven dat hij zelf de offertes van de bank voorafgaand het tekenen hiervan niet heeft gelezen. De commissie oordeelt dat de gevolgen van het tekenen van de offerte van Lening 1 zonder lezing vooraf, voor rekening van de consument komt. Van een consument mag immers worden verwacht dat hij stukken bestudeert alvorens deze te ondertekenen. Als de consument de offerte wél had gelezen, had de fout kunnen worden voorkomen. Dat de consument die offerte vóór het ondertekenen niet heeft gelezen althans niet goed heeft gelezen, valt binnen zijn risicosfeer en de gevolgen daarvan dienen dan ook voor zijn rekening te blijven.

De commissie acht de klacht van de consument dan ook ongegrond, zijn vordering zal worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van de schending van de zorgplicht van uw financieel adviseur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant