Uitspraak: Zorgplicht schending hypotheekadviseur levert financieel voordeel op

Meneer A en zijn echtgenote mevrouw B hebben in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij Woonfonds. Zij hebben dit gedaan na advies en bemiddeling van Hypotheek Visie. De lening is in totaal € 694.000,-. Onderdeel van de lening zijn twee spaarhypotheken met een totale hoofdsom van € 402.000,-. De lening heeft een looptijd van 20 jaar.

Het echtpaar heeft bij Hypotheek Visie aangegeven in 2022 graag schuldenvrij te zijn. Om dit doel te bereiken sluiten zij twee spaarverzekeringen af bij Achmea. Deze verzekeringen moeten in 2022 € 402.000,- opleveren. Hiermee kunnen de spaarhypotheken afgelost worden. De verzekeringen worden verpand aan Woonfonds. In 2017 wordt de portefeuille van Hypotheek Visie overgenomen door Raadsheren.

Kapitaalverzekering Eigen Woning heeft fiscale voordeel

De verzekeringen worden aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hierdoor kan fiscaal vriendelijk gespaard worden. Het gespaarde bedrag wordt niet belast als vermogen in box 3. Ook het rentedeel van de uitkeringen, wordt niet in box 1 belast. Dit fiscale voordeel heeft een maximum. In 2002 lag de vrijstelling op € 129.500,- per persoon. Wanneer het opgebouwde bedrag boven deze vrijstelling uitkomt, wordt de rente in box 1 belast. Afhankelijk van het inkomen kan de belasting oplopen tot boven de 50% van de rente die wordt ontvangen.

De verzekeringen zullen deze vrijstelling ruim overschrijden. Dit punt bereiken meneer A en mevrouw B in 2013. Meneer A ontdekt dat hij nog een flink bedrag aan belasting moet gaan betalen. Hij begroot het bedrag op € 20.000,- en wilt dat Raadsheren dit bedrag vergoedt.

Klacht ingediend bij Kifid

Meneer A dient een klacht in bij de Geschillencommissie van Kifid. Met de klacht vordert hij ook vergoeding van zijn schade. Meneer A stelt recht te hebben op deze vergoeding. Dit omdat Raadsheren haar zorgplicht heeft geschonden. Raadsheren heeft hem namelijk niet op de maximale vrijstelling gewezen. Hierdoor overschrijdt hij sinds 2013 de fiscale vrijstelling. Dit met gevolg dat hij in 2022 in box 1 belasting moet betalen. Belasting over een deel van de rente die dan wordt uitgekeerd. De doelstelling om in 2022 schuldenvrij te zijn, kan daardoor niet gehaald worden.

Met overname portefeuille gaat ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over

Kifid stelt in de eerste plaats dat vaststaat dat Raadsheren de portefeuille van Hypotheek Visie heeft overgenomen. Hiermee is de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor eventuele fouten overgegaan op Raadsheren. Vervolgens stelt Kifid vast dat Raadsheren een zorgplicht heeft ten aanzien van meneer A en mevrouw B. Deze zorgplicht brengt mee dat van een adviseur verwacht mag worden dat hij voldoende en juiste informatie verstrekt aan zijn cliënten. Het is aan Kifid om te beoordelen of dat hier gebeurd is.

Kifid is van oordeel dat de zorgplicht jegens het echtpaar is geschonden

Meneer A stelt dat hij onvoldoende informatie heeft gekregen over de vrijstelling en de gevolgen van een eventuele overschrijding daarvan. Kifid komt tot hetzelfde oordeel. In dit geval staat niet ter discussie dat meneer A onvoldoende informatie heeft ontvangen over de KEW. Kortom, Hypotheek Visie heeft haar zorgplicht jegens meneer A en mevrouw B geschonden. Door de overdracht van de portefeuille komt deze schending voor rekening van Raadsheren.

Onenigheid over de hoogte van de schade

Nu moet Kifid bepalen hoe hoog de schade is die vergoedt moet worden. Hierover bestaat onenigheid tussen de partijen. Raadsheren betoogt dat Hypotheek Visie een andere hypotheekconstructie had moeten adviseren. In die constructie was ten eerste de spaarhypotheek lager. Ten tweede werd het verschil opgevuld met een annuïteiten of lineaire lening. Meneer A heeft zelf een berekening gemaakt. Deze is volgens Kifid teveel gebaseerd op onzekerheden. Hij stelt namelijk dat hij gekozen zou hebben voor een aflossingsvrije hypotheek met een vaste rente voor een korte looptijd. Vanwege deze onenigheid kan Kifid op dit moment de hoogte van de schade niet vaststellen. Kifid geeft de partijen vier weken de tijd om op elkaars berekening te reageren.

Uitgangspunten voor berekening schade

Kifid overweegt dat de hoogte van de schade berekend kan worden door de huidige situatie te vergelijken met de situatie waarin een spaarhypotheek ter hoogte van de maximale vrijstelling geadviseerd zou zijn. Als uitgangspunt moet dan worden genomen dat in 2002 een spaarhypotheek van € 259.000,- geadviseerd zou zijn. Dit in combinatie met een annuïteiten of lineaire hypotheek van € 143.000,-.

Meneer A heeft na de tussenuitspraak van Kifid een berekening aangeleverd die niet gebaseerd is op de door Kifid verstrekte uitgangspunten. Met deze berekening komt meneer A op een schade van in totaal € 9.518,40,-. Raadsheren komt daarentegen wel met een berekening die gebaseerd is op de uitgangspunten van Kifid. Uit die berekening blijkt dat de in 2002 geadviseerde constructie in totaal een voordeel van € 19.586,43,- voor meneer A en mevrouw B heeft opgeleverd.

Schending zorgplicht resulteert in voordeel

Kifid sluit zich aan bij de berekening van Raadsheren. Gelet op het feit dat de door Raadsheren aangeleverde berekening is gebaseerd op de door Kifid verstrekte uitgangspunten. Dit betekent dat Kifid concludeert dat de in 2002 door Hypotheek Visie geadviseerde constructie een voordeel van bijna € 20.000,- heeft opgeleverd. Daarmee komt vast te staan dat sprake is geweest van een zorgplicht schending door Hypotheek Visie. Echter, deze zorgplicht schending heeft meneer A en mevrouw B niet nadelig geraakt. De vordering tot vergoeding van het financieel nadeel dient dan ook te worden afgewezen. Er is namelijk sprake van een financieel voordeel.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant