Nieuws: Zorgplicht Advocaten levert bijdrage aan evaluatie Accountantskamer

De Accountantskamer is sinds 1 mei 2009 belast met de tuchtrechtspraak van accountants. De Accountantskamer behandelt klachten over accountants. Het gaat hierbij om klachten die betrekking hebben op de uitoefening van het accountantsberoep. De accountantskamer treedt op tegen gedragingen in strijd met de wet of de gedrags- en beroepsregels en gedragingen in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Tegen uitspraken van de Accountantskamer kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) te ’s-Gravenhage.

Onderzoek

Minister Hoekstra van Financiën heeft KWINK groep, een onderzoeks- en adviesbureau, ingeschakeld om onderzoek te doen naar het functioneren en de financiering van de Accountantskamer. Tijdens het onderzoek heeft KWINK groep verschillende interviews gevoerd met experts binnen en buiten de Accountantskamer. Van ons kantoor heeft mr. J.C.Th. (Joost) Papeveld, specialist op het gebied van tuchtrecht voor accountants en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants, een interview aan de onderzoekers afgegeven.

In het verslag van KWINK groep wordt de Accountantskamer gezien als deskundig, gezaghebbend en onafhankelijk. De uitspraken van de Accountantskamer zijn volgens de onderzoekers kwalitatief hoogwaardig. Daarnaast hebben de uitspraken een afschrikkende en dus preventieve werking.

Verbeterpunten

Toch zijn er ook verbeterpunten volgens de onderzoekers. De doorlooptijden zouden door middel van vergroting van inzicht en sturing kunnen worden verbeterd. Daarnaast ontbreekt er een publiek toegankelijk jaarverslag en kan de website van de Accountantskamer een update gebruiken. De voorzitter van de Accountantskamer heeft volgens minister Hoekstra aangegeven vanaf 2020 de jaarverslagen publiek toegankelijk te maken. Verder geven de onderzoekers aan dat onderzocht kan worden of het instrumentarium van de Accountantskamer kan worden uitgebreid. Vooralsnog bestaan er alleen punitieve maatregelen, terwijl kwaliteitsondersteunende maatregelen wellicht ook passend zouden kunnen zijn.

Alle medewerkers van de Accountantskamer zijn gedetacheerd vanuit verschillende gerechtsbesturen. Deze detachering maakt de Accountantskamer kwetsbaar, zo stellen de onderzoekers. Uit de gevoerde interviews blijkt dat de verwachting is dat de komende jaren meer grote en complexe zaken aanhangig zullen worden gemaakt. Volgens de onderzoekers kunnen het ministerie van Financiën en de Accountantskamer gezamenlijk verkennen welke organisatorische mogelijkheden er zijn om deze kwetsbaarheid van de organisatie van de Accountantskamer tegen te gaan. In het verslag staan twee mogelijkheden genoemd om die kwetsbaarheid te verminderen. De eerste gegeven mogelijkheid is schaalvergroting. Dit ziet op het bij elkaar brengen van het accountantstuchtrecht met andere zaken die betrekking hebben op accountants, zoals zaken met accountants uit het civiel recht. De groei van het aantal zaken kan dan gepaard gaan met een verdere personele groei van de organisatie. Er wordt in het verslag wel duidelijk aangegeven dat dit een verstrekkend voorstel is. De tweede gegeven mogelijkheid is om de Accountantskamer bij een groter geheel onder te brengen of samen te voegen. De Accountantskamer onderdeel maken van de rechtbank Overijssel zou volgens de onderzoekers een mogelijkheid kunnen zijn om de schaalvoordelen te behalen en dus kwetsbaarheid tegen te gaan.

Financiering

Op dit moment wordt de Accountantskamer gefinancierd door het ministerie van Financiën. De reden hiervoor is dat het accountantstuchtrecht het publieke belang dient. De onderzoekers hebben gekeken naar de mogelijkheid tot financiering van het accountantstuchtrecht door de beroepsgroep zelf. Zij komen hierbij tot de conclusie dat een wijziging van de huidige financieringsvorm naar een (deel)financiering door de beroepsgroep dusdanig administratieve lasten met zich mee zou brengen, dat dit gelet op de geringe kosten van het accountantstuchtrecht (1,2 miljoen euro per jaar) niet voor de hand liggend zou zijn. Minister Hoekstra heeft in een brief aan de voorzitter van de tweede kamer laten weten voornemens te zijn zich aan dit advies te houden en de financieringsvorm niet aan te passen.

Lees hier het volledige rapport.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant