Uitspraak: Accountant gebruikt vertrouwelijke gegevens voor eigen gewin en wordt berispt

Betrokkene is ingeschreven in het accountantsregister en is werkzaam voor BV1. Betrokkene is in opdracht van klagers verantwoordelijk voor het verzorgen van de administratie, het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening, het verzorgen van aangiften omzet- en inkomstenbelasting en het verrichten van overige diensten.

een inval in 2012 bij de vennootschap door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst in verband met een onderzoek naar uitkeringsfraude door een werknemer heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek ingesteld bij de vennootschap. In dat tot oktober 2016 lopende traject heeft BV1 extra werkzaamheden voor de vennootschap verricht. Klagers hebben twee van de in totaal 35 (meerwerk)facturen niet betaald.

Klagers hebben op een gegeven moment de overeenkomst van opdracht met BV1 met opgezegd. Omdat een toegezegde reactie van klagers uitbleef heeft betrokkene hen per e-mail van benaderd ten behoeve van de afhandeling van lopende zaken. Omdat betrokkene niets van klagers had vernomen heeft hij hun laten weten dat en op welke wijze hij naar eigen inzicht de lopende zaken zou afhandelen. BV1 start een civiele incassoprocedure. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank een deskundige benoemd om onder andere te onderzoeken in hoeverre de werkzaamheden die BV1 op de 2 meerwerkfacturen in rekening heeft gebracht al op eerdere facturen in rekening zijn gebracht, en zo ja, om welke werkzaamheden het daarbij gaat. Ook is gevraagd te onderzoeken of er op grond van de bevindingen aanleiding is om het bij de VOF in rekening gebrachte te verlagen.

BV1 heeft bij de voorzieningenrechter ten laste van klagers een verzoek ingediend tot verkrijging van verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag op twee bankrekeningnummers van klagers. Het is BV1 namelijk bekend geworden dat klagers een bedrag van ongeveer 47.000 euro gaan ontvangen.

De deskundige heeft per e-mail een conceptverslag aan partijen toegezonden. Betrokkene heeft klagers daarna creditnota’s gestuurd van 6.418,75 euro en 134,61 euro.

Betrokkene heeft in antwoord op aanvullende vragen van de deskundige op 5 maart het volgende gereageerd:

“Er zijn vervolgens twee soorten fouten gemaakt. De eerste is dat abusievelijk een aantal regels die wel zijn gefactureerd, niet uit het overzicht is verwijderd. (…) Op het moment dat is begonnen met het samenstellen van het overzicht, zijn ook de werkzaamheden uit 2012 opgenomen, terwijl deze al in rekening waren gebracht. (…) De tweede is dat een aantal jaren verzuimd is om voor de reguliere werkzaamheden waarvoor een prijsafspraak gold, de overschrijding te beoordelen en te handelen zoals eerder aangegeven. Met andere woorden: per saldo was er sprake van overschrijdingen en deze overschrijdingen zijn in ons onderhanden werk blijven staan. (…) Nu geconstateerd is dat een aantal werkzaamheden uit het overzicht al eerder in rekening zijn gebracht, hebben wij onmiddellijk besloten deze te crediteren.”

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene heeft met de meerwerkfacturen van 24 oktober 2016 en 24 maart 2017 dubbel gefactureerd voor verrichte werkzaamheden en voor die facturen niet de rekening en verantwoording afgelegd die van hem had mogen worden verwacht;
  • betrokkene heeft vertrouwelijke gegevens voor eigen gewin gebruikt door zichzelf via een boekhoudkoppeling tussen Twinfield en de bank toegang te verschaffen tot bankgegevens en -mutaties van de VOF.

De beoordeling

Klagers verwijten betrokkene in het eerste klachtonderdeel dat hij onzorgvuldig, dubbel, heeft gefactureerd en daarover geen rekening en verantwoording heeft afgelegd. Als verweer heeft betrokkene naar voren gebracht dat met beide vennoten afspraken zijn gemaakt over extra kosten die samenhingen met het boekenonderzoek. Ook zouden klagers op de hoogte zijn gesteld van nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden. De Accountantskamer stelt vast dat uit de reactie op 5 maart en beide creditnota’s blijkt dat door betrokkene onzorgvuldig, deels dubbel, is gefactureerd. Betrokkene heeft klagers twee facturen gestuurd die onjuist waren. Dat heeft betrokkene ter zitting ook erkend. Die handelwijze is in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Aan dit klachtonderdeel hebben klagers ten grondslag gelegd dat in het kader van de overeenkomst tussen klagers en betrokkene een boekhoudkoppeling is gerealiseerd tussen de bankrekening van de VOF en het boekhoudprogramma Twinfield, dat gebruikt wordt door BV1. Door die koppeling kreeg BV1 rechtstreeks toegang tot de bankgegevens en -mutaties van de VOF. Deze koppeling, waarvan klagers stellen niet op de hoogte te zijn geweest, is na de beëindiging van de cliëntrelatie voort blijven bestaan. Betrokkene heeft op grond van uit dat systeem verkregen gegevens/informatie beslag gelegd onder de bank ten laste van de VOF.

Betrokkene heeft naar voren gebracht dat klagers zelf richting de bank actie hadden moeten ondernemen met betrekking tot de koppeling van de bankrekening met het boekhoudprogramma Twinfield. Naar het oordeel van de Accountantskamer moeten de in het genoemde financiële gegevens worden aangemerkt als vertrouwelijke gegevens. Op grond van artikel 18 VGBA gebruikt een accountant vertrouwelijke gegevens of inlichtingen waarover hij de beschikking krijgt niet voor eigen gewin of het gewin van een derde. Dat heeft betrokkene wel gedaan. Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid. Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond.

Aan betrokkene wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant