Uitspraak: Accountant heeft klager niet voorzien van gevraagde urenspecificatie bij factuur

Klager drijft een eenmanszaak, hij was tevens maat in een maatschap. Betrokkene heeft voor klager de boekhouding, de financiële verslagen en de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting over de jaren 2015, 2016 en 2017 verzorgd.

Op 6 augustus 2019 heeft klager de overeenkomst van opdracht opgezegd, omdat betrokkene zich niet zou hebben gehouden aan de afspraak de stukken 2018 voor de vakantie af te ronden. Ook is X1A niet tevreden met de wijze waarop betrokkene de achterstanden met betrekking tot de BTW heeft aangepakt.

Twee dagen later biedt betrokkene aan de werkzaamheden over 2018 alsnog af te ronden, mist alle benodigde stukken in zijn bezit zijn, en verzoekt klager de bijgevoegde factuur, die ziet op de werkzaamheden voor boekjaar 2017, te voldoen.

Als reactie hierop verzoekt klager betrokkene om die factuur nader te specificeren. Op 15 oktober 2020 stuurt betrokkene klager en toelichting op de factuur. Omdat hij de kwestie wil afronden stelt hij klager voor die nota te voldoen, in ruil waarvoor betrokkene afziet van het factureren van de werkzaamheden voor boekjaar 2018. Dit voorstel heeft klager niet geaccepteerd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klagers verwijten betrokkene het volgende:

  • betrokkene heeft zich niet gehouden aan de afspraak om de aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 april 2019 in te dienen;
  • betrokkene heeft de onduidelijkheid ten aanzien van de omzetbelasting die verband hield met de aankoop van een nieuwe auto niet tijdig en nauwgezet opgelost;
  • betrokkene heeft niet gereageerd op verzoeken om de facturen te specificeren;
  • de wijze waarop betrokkene communiceert is onder de maat.

De beoordeling

Volgens klager is met betrokkene afgesproken dat de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 april 2019 zou worden ingediend. Betrokkene weerspreekt dit. Volgens de Accountantskamer blijkt uit de stukken niet dat de datum van 1 april was afgesproken. Klager heeft naar het oordeel van de Accountantskamer dan ook net aannemelijk gemaakt dat met betrokkene is afgesproken dat de aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 april 2019 zou worden ingediend. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

De Accountantskamer is ten aanzien van het tweede klachtonderdeel van oordeel dat het betoog van klagers, dat betrokkene nalatig is geweest in de kwestie van de belastingschuld met betrekking tot de auto, geen doel treft. Betrokkene heeft geprobeerd de onderliggende stukken te krijgen en heeft op verschillende momenten contact gezocht met klager over de gevolgen voor de omzetbelasting van de verkoop van de auto. In het dossier bevinden zich enkele e-mails aan klager waaruit blijkt dat hierover in 2014 en 2016 is gecorrespondeerd. Dat betrokkene hierover geen uitleg heeft gegeven terwijl daarom wel is gevraagd, is de Accountantskamer niet gebleken. Klagers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij om uitleg hebben gevraagd. Op de zitting heeft betrokkene verklaard dat hij wel uitleg heeft gegeven over de BTW-schulden. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Het derde klachtonderdeel is deels gegrond. Betrokkene had volgens de Accountantskamer de uitleg bij de factuur moeten voorzien van een specificatie op uren-, medewerker, en tariefniveau. Dit heeft hij niet gedaan.

In het vierde klachtonderdeel verwijt klager betrokkene dat hij niet open en eerlijk heeft gecommuniceerd door niet duidelijk te zijn over de zaken waar hij mee bezig was en wanneer hij daarmee bezig was. De Accountantskamer overweegt dat uit de stukken en hetgeen is besproken op de zitting wel duidelijk is geworden dat de communicatie van de zijde van betrokkene richting klagers weliswaar beter had gekund, maar dat betrokkene niet op een dusdanige wijze nalatig is geweest dat hem een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Het vierde klachtonderdeel is ongegrond.

De maatregel

De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De Accountantskamer acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant