Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing voor foutieve invulling jaarrekening

Een accountant zou bij de invulling van de jaarrekening van een VOF fouten hebben gemaakt. De betrokkene voeren aan dat de accountant in strijd heeft gehandeld met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels.

Aanleiding

In deze uitspraak staat een fout in de jaarrekening centraal. Klager runt samen met enkele familieleden een agrarisch bedrijf in de vorm van een vof. Op 18 oktober 2013 en 17 september 2019 heeft het accountantskantoor een opdrachtbevestiging gestuurd. Deze opdrachtbevestigingen hadden zowel betrekking op administratieve dienstverlening als op het samenstellen van financiële informatie.

Op enig moment heeft klager besloten dat hij alsnog wenst uit te treden uit de VOF. In het kader van de uittreding van klager uit de VOF heeft de belastingadviseur mr. C hem bijgestaan. C heeft erop gewezen dat de eerdere stukken tekortkomingen bevatten; zo ontving klager ten onrechte geen vergoeding voor de inbreng van het gebruik en genot van de landbouwgronden.

Het accountantskantoor heeft erkend dat aanvankelijk fouten zijn gemaakt in de jaarrekening 2018 van de vof. Betrokkene heeft op 9 juli 2020 een gecorrigeerde jaarrekening 2018 toegezonden aan de VOF. Hij heeft hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Ook heeft het accountantskantoor de door klager verschuldigde belastingrente ten gevolge van de te late indiening van de aangifte IB 2018 vergoed.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • Betrokkene is onvoldoende onpartijdig geweest in het kader van de advisering aan de vof en haar vennoten.
  • Betrokkene heeft klager niet geïnformeerd over dan wel gewaarschuwd voor belangrijke financiële en fiscale gevolgen van de wijziging van de vof-akte toen een neef van klager tot de VOF toetrad, de wijziging in de winstverdeling in de VOF vanaf het boekjaar 2018, de gewijzigde winstverdeling in het boekjaar 2018 en de toerekening van kosten en de vergoeding wegens inbreng van het gebruik en genot van de landbouwgronden.
  • Betrokkene heeft onvoldoende voortvarend meegewerkt aan foutherstel en zij heeft in dat proces onvoldoende voortvarend gehandeld.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste en tweede klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat uit de twee opdrachtbevestigingen niet blijkt dat een advisering van betrokkene aan de vof is overeengekomen. Evenmin is gebleken dat hiervoor een separate opdracht aan betrokkene is verleend. Betrokkene had ook feitelijk geen betrokkenheid bij de advisering van de vof, zo merkt de Accountantskamer op. Betrokkene mocht ervan uitgaan dat de akte de door de vennoten gemaakte afspraken juist weer gaf. Gelet op het vorenstaande komt de Accountantskamer tot de conclusie dat betrokkene niet vaktechnisch verantwoordelijk is voor de genoemde advisering. De eerste twee klachtonderdelen zijn in zoverre ongegrond.

Betrokkene heeft ter zitting erkend dat het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de op 2 mei 2018 ondertekende VOF-akte bij het samenstellen van de jaarrekening 2018 van de VOF over het hoofd is gezien. Deze bepaling heeft betrekking op de verdeling van het bedrijfsresultaat tussen de vennoten. Zeker nu sprake was van een toegetreden vennoot 4/4 en een nieuwe VOF-akte had betrokkene alert moeten zijn om ervoor te zorgen dat de winstverdeling in overeenstemming was met de nieuwe VOF-akte. In zoverre het tweede klachtonderdeel ziet op deze toerekening is de klacht gegrond.

Het derde klachtonderdeel is ongegrond. De Accountantskamer stelt vast dat direct actie is ondernomen toen de fout ontdekt werd. De jaarrekening is kosteloos gecorrigeerd en de door klager verschuldigde belastingrente is vergoed. De Accountantskamer concludeert dan ook dat de door betrokkene genomen maatregel in de gegeven omstandigheden toereikend was. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant