Uitspraak: Accountant neemt ten onrechte oordeel over getrouwheid op

Appellant is sinds 2015 tekenend accountant van de Stichting en heeft een samenstellingsopdracht aanvaard. Jaarlijks verzorgt hij een rapport omtrent de jaarrekening van de stichting. De accountant zou volgens de Accountantskamer ten onrechte een oordeel over getrouwheid hebben opgenomen.

Uitspraak van de Accountantskamer

Klaagster heeft appellant in eerste aanleg verweten dat hij:

  • in het rapport inzake de jaarrekening 2017 van de Stichting heeft vermeld dat een rapport is uitgebracht omtrent de getrouwheid van deze jaarrekening, maar dat hij geen controleopdracht heeft uitgevoerd, terwijl dat wel in de statuten van de Stichting is voorgeschreven;
  • de deelnemers van de Stichting er niet van op de hoogte heeft gesteld dat niet is voldaan aan de in de statuten van de Stichting opgenomen verplichting over het getrouwheidsonderzoek;
  • onder punt 3 van het rapport onzorgvuldig heeft gerapporteerd over zijn werkzaamheden;
  • niet heeft vermeld volgens welk stelsel van financiële verslaggeving hij de jaarrekening heeft opgesteld.

De Accountantskamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan appellant de maatregel van berisping opgelegd. De Accountantskamer heeft aan deze gegrondverklaring ten grondslag gelegd dat appellant alleen een samenstellingsopdracht heeft gekregen van de stichting, en dus ten onrechte een verklaring over de getrouwheid heeft opgenomen.

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Het College gaat ten aanzien van het tweede en derde klachtonderdeel mee in het oordeel van de Accountantskamer. Het resultaat van de samenstellingswerkzaamheden is geen rapport of verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening. Daarmee wordt ten onrechte de indruk worden gewekt dat (een mate van) zekerheid omtrent de juistheid van de jaarrekening wordt verstrekt, terwijl geen assurance werkzaamheden zijn verricht om een oordeel op te baseren. Gelet hierop had appellant in zijn samenstellingsverklaring geen rapport mogen uitbrengen omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Appellant heeft dan ook niet zorgvuldig en vakbekwaam gehandeld, zo oordeelt het College. Appellant was echter, ondanks dit in de statuten is opgenomen, niet verplicht een controle opdracht uit te voeren, dit was namelijk niet in de opdracht opgenomen. Het eerste klachtonderdeel en derde klachtonderdeel is gegrond.

Niet persoonlijk informeren

Gezien de vaststelling van de accountantskamer dat appellant de deelnemers van de Stichting niet persoonlijk of rechtstreeks hoefde te informeren dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden niet aan artikel 10, tweede lid, van de statuten was voldaan en dat er ook niet over is geklaagd dat appellant het bestuur van de Stichting hierop had moeten wijzen, is het College van oordeel dat de accountantskamer het tweede klachtonderdeel ongegrond had moeten verklaren.

Ook het derde klachtonderdeel is naar het oordeel van het College onterecht gegrond verklaard. Het College is van oordeel dat appellant voldoende heeft toegelicht dat hij, gezien het feit dat op de Stichting geen specifiek stelsel inzake de jaarverslaggeving van toepassing is, bij het samenstellen van de jaarrekening zoveel mogelijk aansluiting heeft gezocht bij de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

De uitspraak wordt vernietigd. Gelet op de omstandigheden van het geval acht het College de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant