Uitspraak: Accountant niet betrokken bij foutieve controle en heeft dus niet verwijtbaar gehandeld

Betrokkene is ingeschreven als registeraccountant in het register van de Nba. Hij is werkzaam bij een accountantskantoor (hierna: Accountantskantoor) als senior manager bij het Bureau 1. Klager is als financieel manager werkzaam geweest voor Stichting 1.

Accountantskantoor heeft in opdracht van Stichting1 de jaarrekeningen over 2015 en 2016 gecontroleerd. Op 31 mei 2016 en 31 mei 2017 zijn de goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen over 2015 respectievelijk 2016. Binnen Accountantskantoor was A de eindverantwoordelijke accountant. Betrokkene maakte geen deel uit van het team dat de controle werkzaamheden uitvoerde.

Klager heeft op 6 december 2017 een klacht ingediend tegen A. op 1 februari 2019 heeft de Accountantskamer deze klacht gegrond verklaard en A de maatregel van waarschuwing opgelegd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft volgens klager namelijk door zijn passieve houding niet voorkomen dat zijn college een fout heeft gemaakt die uiteindelijk heeft geresulteerd in de maatregel van waarschuwing.

Het oordeel

De Accountantskamer stelt dat uit de gedingstukken en wat is besproken op de zitting het volgende is gebleken: Bij de uitvoering van de controlewerkzaamheden ontstond er tussen klager enerzijds en de directie en de Raad van Toezicht van Stichting1 en A anderzijds verschil van inzicht over de voorgestelde wijze van verwerken van de voorziening groot onderhoud. A heeft hierover vervolgens aan betrokkene een vraag gesteld.

Betrokkene was niet bij de controle betrokken, was niet op de hoogte van de onderliggende stukken en heeft de vraag in algemene zin beantwoord. Betrokkene is niet ingegaan op het verzoek van klager om overleg. Hij vond dat niet passend omdat hij geen deel uitmaakte van het controleteam. Wel heeft hij A laten weten bereid te zijn tot een gezamenlijk overleg met A en klager.

De Accountantskamer overweegt dat het controleteam, dat onder leiding van A de controlewerkzaamheden verrichtte, verantwoordelijk is voor het juist uitvoeren van die werkzaamheden. Betrokkene had daarin geen enkele rol. Hij heeft vanuit zijn deskundigheid geantwoord op een vraag van A, verder ging zijn taak niet.

Er kan dan ook niet worden gezegd dat betrokkene tekort is geschoten in de door klager bedoelde zin. De Accountantskamer is van oordeel dat het gezien de gestelde adviesvraag niet op de weg van betrokkene lag verdere actie jegens [A] te ondernemen in verband met de door klager gestelde fout. Ook hoefde hij er niet op toe te zien dat zijn advies werd opgevolgd, omdat van een formele consultatie geen sprake was.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant