Uitspraak: Accountant past geen hoor en wederhoor toe bij persoonsgericht onderzoek en krijgt berisping opgelegd

Een rapport van de accountant is gebruikt in een gerechtelijke procedure tussen een vervoerder en de provincie Gelderland. De vervoerder kreeg een voorschot op een eventueel toe te kennen schadevergoeding nadat het aantal ritten achterbleef bij de prognoses van de provincie. Deze vorderingen van de vervoerder werden echter afgewezen door de rechtbank, waardoor de provincie het voorschot terug wilde. De vervoerder kon dit echter niet direct en in hun geheel terugbetalen.

De vervoerder heeft de provincie vervolgens laten weten voornemens te zijn het concern te herstructureren, waarbij de gezonde onderdelen elders zouden worden ondergebracht. Partijen zijn over de terugbetaling niet tot overeenstemming gekomen.

De provincie heeft onder andere de accountant gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van de herstructurering voor haar vordering op het vervoersbedrijf. Vervolgens gebruikte de provincie het rapport van de accountant in de procedure.

De klacht

Volgens de vervoerder, klager in deze procedure, heeft de accountant geen hoor en wederhoor toegepast bij zijn werkzaamheden voor de provincie.

De beoordeling

Betrokkene stelt dat geen sprake is van een persoonsgericht onderzoek, waardoor hoor en wederhoor niet noodzakelijk was. Volgens betrokkene zagen zijn werkzaamheden niet op het handelen van klager. Ook heeft hij aan dat hij niet had beoogd een mening te hebben over de vraag of klager de provincie benadeeld had.

Volgens de Accountantskamer vertoont het rapport van de accountant juist wel kenmerken van een persoonsgericht onderzoek. Daarnaast is in het rapport opgenomen dat het mocht worden overlegd in een gerechtelijke procedure.

Wanneer sprake is van een persoonsgericht onderzoek en de betrokkenheid van bepaalde personen bij de handelingen die voorwerp van onderzoek zijn zodanig is dat het onderzoek onvermijdelijk de positie en het functioneren van deze personen raakt, dienen deze personen in beginsel gehoord te worden, zo stelt de Accountantskamer. Het niet horen van personen leidt ertoe dat het rapport niet berust op een deugdelijke grondslag, tenzij is gebleken van bijzondere omstandigheden die het achterwege laten van het horen rechtvaardigen.

Betrokkene stelt dat hij heeft afgezien van hoor en wederhoor omdat hij niet betrokken wilde raken bij discussies tussen de partijen. De Accountantskamer is van oordeel dat juist onder dergelijke omstandigheden het toepassen van hoor en wederhoor aangewezen is. Van bijzondere omstandigheden om dat niet te doen, is niet gebleken.

De Accountantskamer constateert dan ook dat dat betrokkene door het niet toepassen van hoor en wederhoor het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet heeft nageleefd. De klacht wordt gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant