Uitspraak: Fundamenteel beginsel van objectiviteit geschonden door accountant

Klaagster is buiten gemeenschap van goederen gehuwd met B. Bij beschikking heeft de rechtbank Rotterdam een voorlopige voorziening gegeven betreffende de voorgenomen scheiding tussen klaagster en B.

B is aandeelhouder van een aantal besloten vennootschappen, waaronder BV1. Betrokkene had een doorlopende opdracht voor het samenstellen van de jaarrekening van BV1, het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting en het opstellen van de aangiften inkomstenbelasting van B en klaagster. BV1 heeft een oplopende vordering op haar aandeelhouder B, waarover de Belastingdienst bij brief van 20 juli 2016 vragen heeft gesteld.

Betrokkene heeft bij brief van 23 augustus 2016 de belastingdienst geïnformeerd naar aanleiding van de brief.

De belastingdienst laat op 31 oktober 2016 weten dat er door B en klaagster beschikt is over gelden van de BV om van te leven. Daardoor wil de belastingdienst de toenam van de schuld van de BV als uitdeling in aanmerking nemen. Na de echtscheiding als er duidelijkheid is over deze schuld kunnen in overleg met de belastingdienst afspraken gemaakt worden.

In een e-mail van 16 januari 2017 heeft de Belastingdienst het volgende geschreven: “Op 12 december 2016 hebben wij telefonisch contact gehad over BV1 De toename van de rekening-courantvordering op de heer [B] in 2014 zal als uitdeling in aanmerking genomen worden. De aangifte van de heer B over 2014 is nog niet afgedaan. U zou in overleg met belastingplichtigen laten weten bij wie in 2014 welk deel van de uitdeling in aanmerking genomen moet worden. Tot op heden heb ik van u geen reactie ontvangen. Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk te laten weten wat bij wie belast kan worden.”

Betrokkene antwoordt hierop door aan te geven dat de uitdeling over 2014 voor de helft moet worden toegerekend aan B en voor de andere helft aan klaagster.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. De klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene heeft het fundamentele beginsel van objectiviteit in de zin van artikel 2 sub c van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants geschonden;
  • en dientengevolge heeft betrokkene klaagster niet juist geadviseerd en dit advies bovendien ook nog uitgevoerd.

De beoordeling

Betrokkene heeft ter zitting bevestigd dat zij inderdaad een bedreiging voor de schending van het fundamentele beginsel van objectiviteit heeft geïdentificeerd. Zij heeft erkend dat zij de in artikel 21 VGBA bedoelde maatregelen had moeten nemen, maar dat zij dit niet (voldoende) heeft gedaan. Betrokkene stelt dat zij het vermoeden had dat klaagster werd bijgestaan door haar vader. Daarnaast is ze van mening dat ze met haar antwoorden aan de Belastingdienst een neutraal standpunt heeft ingenomen.

Volgens de Accountantskamer was er inderdaad sprake van ene bedreiging voor de schending van het fundamentele beginsel van objectiviteit. De Accountantskamer vindt dat betrokkene niet voldoende maatregelen heft genomen om zich aan dit beginsel te houden. Door zonder overleg met klaagster mede namens haar in een conflictueuze situatie aan de Belastingdienst een standpunt in te nemen, heeft zij door haar wens om het conflict met de Belastingdienst zelf op te lossen zich in haar afwegingen ongepast laten beïnvloeden, aldus de Accountantskamer. Voorts heeft betrokkene door zonder overleg met klaagster mede namens haar bij de Belastingdienst een standpunt in te nemen ook onzorgvuldig en daarmee in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. De klacht wordt gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant