Uitspraak: Accountant schendt zorgplicht door weigeren monitoringsvragenlijst in te vullen

Op 16 augustus 2017 heeft een reguliere kwaliteitstoetsing van de Nba plaatsgevonden bij het accountantskantoor van betrokkene. Toetser B heeft de conclusie getrokken dat het kwaliteitssysteem op belangrijke onderdelen niet voldeed. Betrokkene heeft aangegeven in samenwerking met C, zijn kantoor in korte termijn op orde te krijgen. In december 2017 heeft een nieuwe toetsing plaatsgevonden. Ook toen bleek betrokkene verschillende dingen niet op orde, zo was hij sinds november 2017 al zijn samenstellingsdossiers die opgeslagen stonden in de cloud kwijt, hier had hij namelijk geen back-up van gemaakt. B heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem op verschillende belangrijke onderdelen niet voldeed en heeft op 28 december 2017 het definitieve toetsingsverslag aan betrokkene toegezonden.

Aan accountantskantoor zijn in 2017 monitoringvragenlijsten voor 2018 toegezonden. Betrokkene is erop gewezen dat, indien hij de monitoringvragenlijsten niet zou invullen, een tuchtklacht tegen hem zou worden ingediend. Betrokkene heeft hieraan niet voldaan.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft volgens klaagster geen verbeterplan opgesteld, terwijl dit op grond van artikelen 16 en 5 van de Verordening op de Kwaliteitsbeoordeling (hierna: Verordening) wel zou moeten. Daarnaast heeft betrokkene in strijd met artikel 5 lid 2 van de Verordening de monitoringsvragenlijst niet ingevuld. Dit is volgens klaagster allebei in strijd met de fundamentele beginselen van zorgvuldigheid en vakbekwaamheid en professionaliteit.

Betrokkene heeft zich vrijwillig laten uitschrijven uit het accountantsregister. Dit staat niet in de weg aan een tuchtrechtelijke beoordeling, omdat het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden ten tijde van de inschrijving

Zorgplicht

Op grond van artikel 5 lid 1 van de verordening is de accountant verplicht medewerking te verlenen aan een kwaliteitsbeoordeling van de beroepsuitoefening. Wanneer op basis van deze beoordeling wordt geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem niet voldoet, is de accountantseenheid verplicht een verbeterplan in te dienen. Betrokkene heeft het verwijt van klaagster dat hij geen verbeterplan heeft ingediend, niet weersproken. De Accountantskamer stelt hierdoor dat voldoende vast staat dat betrokkene zich niet heeft gehouden aan artikel 5, eerste lid van de Verordening. Hierdoor heeft hij in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Het eerste klachtonderdeel is dan ook gegrond.

In artikel 4, eerste lid van de Verordening is bepaald dat het bestuur van de beroepsorganisatie jaarlijks aan de accountantseenheid door middel van een monitoringvragenlijst informatie vraagt om inzicht te krijgen in de accountantseenheid. Betrokkene heeft aan deze verplichting niet voldaan, terwijl hij hier wel de kans toe heeft gehad. Ook dit verwijt heeft betrokkene niet weersproken. De Accountantskamer stelt vast dat betrokkene zich ook hier niet heeft gehouden aan de voor hem relevante wet- en regelgeving, wat een schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid oplevert. Het tweede klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Nu de klacht gegrond is verklaard kan de Accountantskamer een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. In deze maatregel neemt de kamer mee dat tegen betrokkene al meerdere malen de tuchtrechtelijke maatregel van berisping is opgelegd. Daarnaast is betrokkene niet ter zitting verschenen om zijn handelen te verklaren. Ook nemen ze mee in de maatregel dat betrokken financieel (concurrentie)voordeel heeft kunnen genieten door niet te voldoen aan de gestelde eisen. Het feit dat betrokkene is uitgeschreven uit de registers verandert voor de Accountantskamer niet aan de maatregel. De Accountantskamer legt een doorhaling voor de termijn van drie jaar op en een geldboete van 8.000 euro op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant