Uitspraak: Accountant verzuimt aangiften voor indiening te bespreken

Betrokkene is sinds 1992 ingeschreven als registeraccountant. In zijn vrije tijd heeft betrokkene voor kennissen en personen die via anderen bij hem terecht gekomen zijn, tegen een vergoeding de boekhouding, de aangiften inkomstenbelasting (hierna: IB) en zo nodig ook de aangiften omzetbelasting (hierna: OB) verzorgd. Betrokkene verricht zijn zakelijke werkzaamheden vanuit zijn eenmanszaak.

Klagers zijn als zelfstandigen zonder personeel werkzaam in de bouw. Betrokkene heeft voor klager 1 sinds 2002 tegen een vergoeding de boekhouding en de aangiftes IB en OB verzorgd. Voor klager 2 en zijn echtgenote heeft betrokkene deze werkzaamheden sinds 2005 verricht. In de regel enige tijd na het indienen van de aangiften, besprak hij deze met klagers.

Rond begin oktober 2015 is tussen klager 1 en betrokkene een conflict ontstaan over de afbouw van een badkamer in het woonhuis van betrokkene. Klager 1 is hierbij als een soort hoofdaannemer opgetreden en klager 2 heeft bepaalde werkzaamheden uitgevoerd. Het conflict heeft betrekking op nog uit te voeren werkzaamheden en het door klagers in rekening brengen van meerwerk.

Op 14 oktober 2015 heeft betrokkene de aangifte IB en de suppletieaangifte OB met de moeder van klager 1 besproken. Betrokkene heeft tijdens deze bespreking zijn factuur voor de werkzaamheden van € 2.925,78 aan de moeder van klager 1 overhandigd. Een paar dagen later is het de moeder van klager 1 door afwezigheid van betrokkene niet gelukt de originele stukken op te halen. Latere pogingen om de stukken op te halen zijn gestrand op een weigering van betrokkene om de stukken te overhandigen. Betrokkene heeft daarbij een beroep gedaan op een opschortingsrecht. Klager 1 heeft tot op heden zijn factuur niet betaald. Betrokkene heeft de factuur van klager 1 voor de bouwwerkzaamheden in de badkamer evenmin voldaan.

Op 16 oktober 2015 heeft betrokkene de aangifte IB en zijn factuur aan klager 2 en zijn echtgenote gezonden. De echtgenote van klager 2 heeft aan betrokkene laten weten dat zij de map met originele stukken de volgende week wilde ophalen. Betrokkene heeft haar meegedeeld dat dit geen probleem was, mits de factuur zou zijn betaald. Na diverse betalingsherinneringen heeft klager 2 de factuur op 30 november 2015 voldaan. Op 3 december 2015 heeft hij zijn map met stukken bij betrokkene opgehaald.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregel

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene weigert volgens klagers stukken die zij hem met het oog op het indienen van hun aangiften inkomstenbelasting hebben overhandigd, te retourneren, terwijl hij hiertoe verplicht is. Betrokkene heeft de aangifte IB en de suppletieaangifte OB van klager 1 ingediend en diezelfde aangiften van klager 2, zonder deze vooraf met ieder van hen te hebben besproken, zo stellen klagers.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt voorop dat het klagers in dit klachtonderdeel gaat om stukken uit hun eigen administratie, die niet door betrokkene zijn opgesteld. Klagers hebben en hadden dan ook recht op teruggave van deze stukken. Omdat betrokkene dit niet heeft gedaan heeft hij volgens de Accountantskamer gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Betrokkene heeft ten aanzien van het tweede klachtonderdeel aangegeven dat met uitzondering van de aangifte 2012 altijd de aangiften achteraf besproken en toegelicht zijn. Tegen deze werkwijze is volgens betrokkene nooit bezwaar gemaakt door klagers.

De Accountantskamer overweegt dat betrokkene uit het oogpunt van een zorgvuldige uitvoering van zijn werkzaamheden, vooraf aan klagers toestemming had moeten vragen voor het indienen van de aangiften voorafgaand aan de bespreking hiervan. Ook al hebben klagers hier nooit bezwaar tegen gemaakt. Wanneer betrokkene fouten in de aangiften gemaakt zou hebben, zou hij zichzelf en klagers in de moeilijkheden gebracht hebben. Betrokkene heeft dus bij het indienen van de aangiften zonder deze van tevoren door te spreken gehandeld in strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant