Uitspraak: Accountant wordt verweten dat zij op de hoogte was van directiefraude

Betrokkene is als accountant in business werkzaam voor holdingvennootschap BV1. De holding heeft drie werkmaatschappijen BV2, BV3 en BV4 (hierna: groep1). BV1 had in 2016 en 2017 twee indirecte bestuurders te weten mevrouw A en de heer B. Betrokkene verrichtte tot 2014 werkzaamheden voor groep1.

Betrokkene is sinds 1 januari 2018 lid van het managementteam van BV1. Klager is medeoprichter van BV5.

Tegen betrokkene is al eerder een klacht ingediend.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • hoewel betrokkene door de eerste klacht op de hoogte was van directiefraude in haar organisatie en van het feit dat de jaarrekening 2016 van BV5 een onjuist en niet getrouw beeld geeft, heeft zij nagelaten de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR) toe te passen, op maatregelen aan te dringen binnen en/of buiten haar organisatie, te voorzien in een melding, zelf maatregelen te nemen, dan wel andere accountants in te lichten;
  • na een interne bespreking van de eerste klacht met haar leidinggevenden (A en B), die verantwoordelijk worden gehouden voor de directiefraude, heeft zij in plaats van daarvan afstand te nemen ervoor gekozen deze te verdedigen en met hen samen te spannen;
  • betrokkene handelt willens en wetens in tegen de grondslag van de NV NOCLAR door actief mee te werken aan het totstandkomen van onjuiste informatie.

De beoordeling

In de onderhavige klachtzaak is de vraag aan de orde of het uit het beginsel van een goede (tucht)rechtelijke procesorde voortvloeiende beginsel van ne bis in idem zich ertegen verzet dat klager wederom een klacht indient tegen betrokkene. Dit wil zeggen dat er niet meer kan worden geklaagd over gedragingen die al eerder voorwerp waren van inhoudelijke behandeling door de tuchtrechter. De Accountantskamer stelt dat deze klacht nauw verweven is met de eerste, maar dat klager nieuwe dingen aan het licht brengt waardoor van over hetzelfde klagen geen sprake is.

Klager heeft naar voren gebracht dat betrokkene door de eerste klacht op de hoogte was van de door klager gestelde directiefraude in haar organisatie en van het feit dat de jaarrekening 2016 van BV5 een onjuist en niet getrouw beeld geeft. Ter onderbouwing van zijn stellingen heeft klager verwezen naar de door hem overgelegde producties. De Accountantskamer heeft daarin echter geen feitelijke grondslag voor klagers stellingen vast kunnen stellen. Zonder die feitelijke grondslag kan de door klager gestelde directiefraude en gebrekkigheid van de jaarrekening 2016 van BV5 niet worden vastgesteld.

Klager beklaagt zich ook over door betrokkene ingenomen standpunten bij de behandeling van de eerste tuchtklacht. Het verwijt houdt in dat betrokkene in die tuchtprocedure actief heeft meegewerkt aan het totstandkomen van onjuiste informatie. Voor de misleiding en onjuistheid van de stellingen in het verweerschrift heeft klager verwezen naar de door hem overgelegde bijlagen I en II. Het is echter niet aan de Accountantskamer om relevante stellingen uit producties te destilleren. Het enkel overleggen van deze bijlagen zonder toelichting daarop van klager volstaat niet. Klager had dit dus nader moeten toelichten. De Accountantskamer acht dan ook niet aannemelijk geworden dat door betrokkene ingenomen standpunten in haar verweerschrift op de eerste klacht, bewust onjuist of misleidend en dus te kwader trouw waren.

De Accountantskamer verklaart de klacht in alle onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant