Uitspraak: Accountant wordt verweten onvoldoende medewerking te hebben verleend bij onderzoek

Het bedrijf van klaagster sub 1 betreft een vastgoedproject inzake onroerend goed dat is voortgekomen uit een nalatenschap. Klager sub 2 is enig bestuurder van klaagster sub 1. Aandeelhouders van klaagster sub 1 zijn klager sub 3 X3 (50%), klager sub 2 A (12,5%), B (12,5%), C (12,5%) en D (12,5%). Tussen de aandeelhouders van klaagster sub 1 is onenigheid gerezen.

Door de Ondernemingskamer is E als deskundige aangewezen om te onderzoeken of er mogelijk op ongeoorloofde wijze waarden van materieel belang zijn ontvreemd aan de vennootschap dan wel de aandeelhouders. E heeft betrokkene daarop een e-mail gestuurd. Hierin vraagt hij betrokkene, die eerder als accountant heeft opgetreden in de zaak, om telefonisch overleg waarin E inhoudelijke vragen kan stellen. Betrokkene geeft aan geen bezwaar te hebben tegen een gesprek.

Zo’n vijf maanden later laat E aan betrokkene weten zijn werkzaamheden bijna afgerond. Hij heeft alleen nog één vraag aan betrokkene: “Doorgaans vervalt het conceptrapport bij het uitbrengen van een definitief rapport, en zijn de daarin opgenomen vragen, observaties en bevindingen, indien niet opgenomen in het definitieve rapport, inmiddels niet meer actueel. Met andere woorden, het definitief rapport geldt. Mag ik er van uitgaan dat dit ook hier het geval is?” Betrokkene geeft als antwoord dat hij liever geen uitlatingen meer doet in de zaak.

C heeft samen met B een reactie geschreven naar aanleiding van de conceptrapportage van E van 2 mei 2014. In de reactie is onder meer geschreven: Volgens Y was de manier van vastlegging van de jaarcijfers door E dusdanig dat ze niet duidelijk aangaf wat er werkelijk gebeurde. “Je weet niets, je weet niet wat ze doen” was een constatering van betrokkene. (…) Betrokkene noemde het “schrapen” van de directie. Dus vele kleintjes maken ook een hele grote. (…) ‘Betrokkene is in deze van groot belang, nu hij de signalen heeft gegeven dat er misstanden waren in financieel opzicht bij de vennootschap.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • Betrokkene had volledig moeten meewerken aan het door E uitgevoerde boekenonderzoek;
  • Betrokkene heeft zich op ongeoorloofde wijze uitgelaten over X1 Vastgoed B.V., haar bestuurders en haar accountant.

De beoordeling

Wat betreft het eerste klachtonderdeel is de Accountantskamer van oordeel dat klagers niet aannemelijk hebben gemaakt dat er door E aan betrokkene vragen zijn gesteld, die onbeantwoord zijn gebleven en dat klagers evenmin aannemelijk hebben gemaakt dat E bij betrokkene een dossier of dossierstukken heeft opgevraagd. Betrokkene heeft namelijk onweersproken gesteld dat hij de laatste vraag van E op 21 maart 2014 heeft beantwoord.

Wat betreft het tweede klachtonderdeel is de Accountantskamer van oordeel dat klagers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat betrokkene de gewraakte uitlatingen heeft gedaan. De Accountantskamer neemt daarbij in aanmerking dat een enkel citeren van een schrijven van C onvoldoende is. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant