Uitspraak: Accountants stelt rapportage zonder deugdelijke grondslag op

Klager was verwikkeld in een echtscheiding met zijn echtgenote E. Haar advocaat in die procedure heeft betrokkene op 18 oktober 2016 per e-mail gevraagd in die kwestie te assisteren en heeft hem een aantal vragen voorgelegd verband houdend met de jaarcijfers 2015 van B.V. F (hierna ook: de vennootschap) en de belastingaangifte 2015 van klager. Daarbij heeft de advocaat betrokkene laten weten dat het haar op grond van de belastingaangifte 2015 voorkwam dat het inkomen dat klager zich toe-eigende, hoger zou kunnen zijn ten opzichte van het resultaat en de reserves van de onderneming.

Betrokkene komt tot de conclusie dat het salaris van de heer X inderdaad hoger zou kunnen zijn dan hetgeen werd opgenomen. In een voorlopige voorzieningenprocedure in het kader van de echtscheiding heeft de advocaat wat de draagkracht van klager betreft het e-mailbericht van betrokkene van 24 oktober 2016 ingebracht en naar voren gebracht dat zij de mening was toegedaan dat klager in staat was zich een hoger salaris te laten uitkeren dan plaatsvond en dat die mening werd onderschreven door betrokkene.

Per e-mail van 29 november 2016 heeft klager betrokkene laten weten dat zijn constatering in de e-mail van 24 oktober 2016 onjuist was en zich daaromtrent onder meer te zullen richten tot de directie van D. Per e-mail van 9 december 2016 heeft klager de compliance-officer bericht dat hij, omdat hij geen reactie op zijn laatste e-mail van 7 december 2016 had ontvangen, een tuchtklacht in zou dienen en per e-mail van 12 december 2016 heeft hij hem laten weten nog wel te verwachten dat zijn klacht zou worden afgehandeld door D.

Betrokkene heeft op 12 december 2016 met de accountant van klager gesproken. In dat gesprek is informatie uitgewisseld over de verdiencapaciteit van BV F en de omvang van het salaris van klager.

De klacht

Volgens klager heeft betrokkene gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels door:

  • bij de beantwoording van de door de advocaat gestelde vragen onzorgvuldig te handelen door geen hoor- en wederhoor toe te passen en zonder voorbehoud in zijn e-mail van 24 oktober 2016 een conclusie te trekken;
  • niet zorgvuldig om te gaan met de afhandeling van klagers verzoek tot rectificatie van de in de gerechtelijke procedure ingebrachte informatie en de door klager bij D ingediende klacht.

De beoordeling

Betrokkene stelt dat hij voor de juiste berekening nog meer stukken nodig had en dat hij dit ook voldoende duidelijk heeft gemaakt in zijn rapportage, dit had volgens betrokken voor de rechter, de advocaat en klager duidelijk moeten zijn. De Accountantskamer stelt dat betrokkene een voorbehoud had moeten benoemen in zijn conclusie, want hij had, zoals hij zelf erkent, zonder extra stukken, niet de conclusie kunnen trekken dat het salaris van klager hoger zou kunnen zijn. Zonder dit voorbehoud ontbeert de rapportage een deugdelijke grondslag en heeft betrokkene in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Het eerste klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat betrokkene zodra hij hoorde dat de conclusie uit zijn rapportage werd gebruikt in een rechtszaak, maatregelen moeten nemen om duidelijk te maken dat deze conclusie niet zo stellig getrokken kon worden. Dit heeft betrokkene niet gedaan. Ook het tweede klachtonderdeel wordt dus gegrond verklaard. Wat betreft de afhandeling van de klacht door betrokken oordeelt de Accountantskamer dat niet gebleken is dat betrokkene voor de afhandeling van de bij D ingediende klacht naast of in plaats van de compliance-officer verantwoordelijk was. Hierom is het tweede klachtonderdeel in zoverre ongegrond.

De klacht wordt dus gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant