Uitspraak: Accountantskamer is niet bevoegd civielrechtelijke verhoudingen tussen partijen vast te stellen

Klager was met zijn eenmanszaak B en de vennootschappen C B.V. en D B.V. cliënt van het kantoor E. Klager heeft in 2005 met D B.V. alle aandelen in F B.V. van het kantoor E overgenomen. Het kantoor E werd per 1 januari 2008 overgenomen door A. Daar werd klager bediend en geadviseerd door en onder de verantwoordelijkheid van de belastingadviseur mr. G. De relatie van A met klager is in januari 2012 door mr. G voornoemd opgezegd en beëindigd.

Betrokkene is als accountant verbonden geweest aan A Accountants & Adviseurs.

Klager en A hebben geprocedeerd voor de kantonrechter. C B.V. en D B.V. hebben daar met A een regeling getroffen over de openstaande declaraties en afgesproken dat zij over en weer niets meer van elkaar zullen vorderen uit hoofde van de in die zaak behandelde geschillen.

De klacht

De klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • F is in 2005 gekocht als lege vennootschap, terwijl er nog een aanslag BTW bleek te bestaan met betrekking tot het eerste kwartaal van 2005, die de Belastingdienst verrekende met een teruggave van BTW in het eerste kwartaal van 2012. A zou er voor zorgen dat dit werd gecorrigeerd, doch daarvan is niets gebleken.
  • Terwijl de eenmanszaak van de heer X, B, geen omzet in 2011 had, werd door A voor het tweede kwartaal wel aangifte omzetbelasting gedaan voor omzet die niet is gemaakt door de eenmanszaak B, maar door H B.V. Ondanks het verzoek van de zijde van B is deze fout door A niet hersteld.
  • Pas na ontvangst van de (incomplete) gegevens van 2009 en de conceptjaarrekeningen is eind 2012 geconstateerd dat aan de hand van de jaarrekeningen van F van 2007, 2008 en 2009 worden geconstateerd dat de cijfers die in de jaarrekeningen zijn opgenomen elk jaar exact hetzelfde zijn. Daaruit mag worden geconcludeerd dat die cijfers elk jaar klakkeloos van het voorgaande jaar zijn overgenomen en geen getrouw beeld geven van de werkelijkheid.

Naast bovenstaande klachten vraagt klager de Accountantskamer te verklaren dat A jegens D B.V. en C B.V. toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en derhalve jegens hen schadeplichtig is.

De beoordeling

De Accountantskamer oordeelt ten eerste dat zij niet bevoegd is civielrechtelijke verhoudingen tussen partijen vast te stellen, laat staan betreffende een rechtspersoon die geen partij is in deze tuchtprocedure. De Accountants zal zich dan ook onbevoegd verklaren kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de toerekenbare tekortkoming. Daarnaast blijkt volgens de Accountantskamer uit de inhoud van het klaagschrift niet welke concrete bemoeienis betrokkene met het dossier heeft gehad en al evenmin of en, zo ja, in hoeverre de klachten hem aangaan. De klacht wordt voor zover ontvankelijk ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant