Uitspraak: Accountantskantoor valt niet onder vergunningsplicht van de Wpbr

Betrokkenen, die lid zijn van de Raad van Bestuur (RvB) van Accountantskantoor1, worden verweten dat zij toestonden dat accountants binnen het kantoor werkzaamheden uitvoerden die volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) een vergunningsplicht hebben, terwijl het kantoor zelf geen vergunning had. Klager beweert dat de medewerkers daardoor economische plichten hebben geschonden onder toezicht van de betrokkenen.

Definitie van een recherchebureau

Volgens de voorzitter is een recherchebureau een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met winstoogmerk in het kader van een beroep of bedrijf recherchewerkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden worden op verzoek van een derde uitgevoerd, met betrekking tot het eigen belang van die derde en hebben betrekking op één of meerdere specifieke natuurlijke personen.

Vergunningplicht volgens de Wpbr

Volgens artikel 2 van de Wpbr is het verboden om beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden uit te voeren of aan te bieden als recherchebureau, zonder vergunning.

In artikel 1 van de Wpbr, waarin ook de definitie van een recherchebureau wordt gegeven, staat in het derde lid dat een organisatie die recherchewerkzaamheden uitvoert in het kader van een haar bij wettelijk voorschrift opgedragen taak of een beroep dat aan een wettelijk voorschrift is onderworpen, niet als recherchebureau wordt beschouwd.

Het standpunt van de voorzitter

De voorzitter is van mening dat de betrokkenen mochten aannemen dat Accountantskantoor1 onder de bovengenoemde uitzondering viel toen zij persoonsgericht onderzoek uitvoerden. Dit standpunt is gebaseerd op een brief van de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat forensisch accountants, die persoonsgericht onderzoek uitvoeren, niet als particulier onderzoeker worden beschouwd en dus niet onder de Wpbr vallen.

Volgens de voorzitter mochten de betrokkenen er daarom van uitgaan dat Accountantskantoor1 geen recherchebureau was volgens artikel 1 van de Wpbr en dat het kantoor dus niet een vergunningsplicht had volgens artikel 2 van de wet. Om deze reden wordt de klacht kennelijk ongegrond verklaard.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant