Uitspraak: Administratiekantoor vordert dat gedaagde facturen betaalt

Eiseres is werkzaam als administratiekantoor en belastingadviseurs. Eiseres verricht administratie werkzaamheden voor gedaagde, dit is een zorginstelling.

In verband met die werkzaamheden heeft eiseres verschillende facturen verzonden waarvan er twee (6 en 15 maart) onbetaald zijn gebleven. Tezamen bedragen zij ruim € 17.000.

Op 13 maart 2019 heeft er een gesprek tussen partijen plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is gesproken over een eventuele beëindiging van de samenwerking. Uiteindelijk hebben partijen onderling afspraken gemaakt over de verbetering van de communicatie naar elkaar toe. Uiteindelijk heeft gedaagde de overeenkomst van opdracht toch beëindigd.

In verband met de beëindiging van de overeenkomst heeft eiseres de volgende facturen aan gedaagde verzonden:

  • 3 april 2019 Slotfactuur, € 3.785,13
  • 3 april 2019 Loonadministratie slotfactuur, € 4.178,98

De facturen van 6 en 15 maart en van 3 april 2019 met een totaalbedrag van € 26.961,14 zijn onbetaald gebleven.

Het geschil

Eiseres vordert dat gedaagde zal worden veroordeeld tot betaling van de onbetaalde facturen. Volgens eiseres is gedaagde toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting jegens eiseres.

De beoordeling

Vaststaat dat partijen een overeenkomst hebben gesloten, waarbij eiseres zich heeft verplicht in opdracht van gedaagde werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in twee delen, namelijk de afronding van de administratie van gedaagde over het jaar 2018 en het uitvoeren van de administratie en jaarwerkzaamheden van gedaagde over het jaar 2019.

Het jaar 2018 De rechtbank stelt vast dat eiseres de openstaande factuur heeft omschreven als “voorschot afronding jaarrekening 2018”. Verder heeft eiseres echter op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden zij voor gedaagde heeft verricht. Dat had volgens de rechtbank wel op de weg van eiseres gelegen, ook omdat zij reeds een voorschot voor onder andere werkzaamheden over het jaar 2018 van in totaal € 9.075,- in rekening had gebracht en nu wederom onder de noemer “Voorschot” factureerde. Eiseres heeft volgens de rechtbank niet aan de op haar rustende stelplicht voldaan, zodat dit gedeelte van de vordering niet toewijsbaar is.

Het jaar 2019 De rechtbank overweegt dat gedaagde niet gemotiveerd heeft betwist dat de op de facturen vermelde werkzaamheden door eiseres zijn verricht. Gedaagde heeft de facturen of de hoogte ervan in het geheel niet betwist. Daarmee staat de verplichting van gedaagde om die facturen te betalen vast, zo oordeelt de rechtbank. Dit gedeelte van de vordering is dus wel toewijsbaar.

De rechtbank veroordeelt gedaagde om aan eiseres een bedrag van € 11.836,15 te betalen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een boekhouder, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant