Uitspraak: Advocaat dreigt ongeoorloofd met stap naar de media

Op 11 november 2014 is de heer B. failliet verklaard. Een advocaat van klaagster is als curator aangesteld. De curator van heeft op enig moment met toestemming van de rechter-commissaris de inboedel verkocht. Daarna heeft D B.V. zich gemeld. Volgens D B.V. was zij eigenaar van de verkochte inboedel. D B.V. heeft nadat het faillissement was opgeheven klaagster meermaals aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. D B.V. werd hierbij bijgestaan door verweerder.

Op 13 mei 2019 heeft verweerder een mail gestuurd aan klaagster. Waarin hij stelt dat, wanneer er binnen de gestelde termijn geen overleg plaatsvindt, D B.V. naar de rechter zal stappen en de media op zal zoeken. Op 12 juli 2019 stuurt verweerder nogmaals een brief met dezelfde strekking. In deze brief geeft verweerder klaagster de mogelijkheid om alsnog in overleg te treden met D B.V. Mocht dat niet gebeuren stapt D B.V. naar de rechter en de media.

Op 12 juli 2019 heeft klaagster een klacht ingediend tegen verweerder. Op 12 november 2019 heeft D B.V. buiten verweerder om de curator in kwestie een e-mail gezonden, waarbij een brief/persbericht van dezelfde datum is gevoegd, gericht aan “Alle Pers / Media in Nederland”.

De klacht

Klaagster stelt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld doordat hij in de discussie over een vordering van zijn cliënte op klaagster meermalen heeft gedreigd met het inschakelen van de media in geval klaagster niet bereid zou zijn tot het voeren van onderhandelingen of het treffen van een schikking.

De beoordeling

De raad stelt voorop dat de advocaat een grote mate van vrijheid toekomt in het behartigen van de belangen van zijn cliënt. Deze vrijheid wordt begrensd door het nodeloos en op ontoelaatbare wijze beschadigen van de belangen van de wederpartij. Verweerder heeft tweemaal aangekondigd naar de media te stappen. Volgens de raad kan die aankondiging als dreigement worden opgevat. De raad overweegt dat het dreigen met media-aandacht als pressiemiddel om de wederpartij tot overleg dan wel een schikking te bewegen niet geoorloofd is en in strijd is met de wijze waarop een advocaat zich, ook tegenover de wederpartij, bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt behoort te gedragen. Ook als het slechts het doorgeven van een mededeling van de eigen cliënt betrof, zoals verweerder stelt, heeft verweerder laakbaar gehandeld. Het behoort immers tot de taak van de advocaat ervoor te waken dat de rechtsstrijd wordt gestreden met geoorloofde middelen.

De klacht wordt gegrond verklaard. De raad acht de maatregel van waarschuwing op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant