Uitspraak: Advocaat heeft zich onnodig grievend uitgelaten over wederpartij

Verweerder is de advocaat van de ex-echtgenote van klager (hierna: de vrouw). Klager en de vrouw hebben samen een zoon. Er bestond onenigheid rondom de omgangsregeling van klager met de zoon en op 28 juli 2018 heeft een incident plaatsgevonden toen klager de zoon wilde ophalen bij de vrouw.

Na dit incident heeft klager de vrouw in kort geding gedagvaard en een aangepaste omgangsregeling met de zoon gevorderd waarbij de vrouw de zoon naar klager zou brengen en ook weer ophalen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Op 13 augustus 2018 heeft de zitting plaatsgevonden. Verweerder het tijdens de zitting het woord gevoerd aan de hand van een pleitnota. Daarin staan, samengevat, de volgende passages:

 • De man heeft ernstige gedragsproblemen. De man kan niet ophouden met zijn dwingelandij en hij is niet in staat zijn agressieve impulsen te beteugelen. (…)
 • De man liegt (…) En de man liegt (…) Dit past in het telkens terugkerende gedrag van de man om te sarren en te provoceren en om daarna de feiten om te draaien.
 • De man zuigt uit zijn duim (…)
 • Ook als de man slechts uit angst, paniek en door hem ervaren dreiging zou hebben gehandeld, is hij onmiskenbaar een gevaar voor zijn omgeving. (…)
 • De man verhindert zoveel hij kan dat de hulpverleners en de autoriteiten die toezien op [de zoons] welzijn, snel en adequaat kunnen handelen.

De klacht

De klacht hield onder andere in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld doordat verweerder zich in zijn pleitnota van 13 augustus 2018 onnodig grievend en onjuist heeft uitgelaten.

De beoordeling van de raad

De heeft het bovenstaande klachtonderdeel deels gegrond verklaard en de klacht voor het overige ongegrond verklaard. De raad heeft aan verweerder de maatregel van waarschuwing opgelegd. Verweerder heeft hiertegen hoger beroep aangesteld.

De beoordeling van het hof

Het hof stelt voorop dat de raad terecht als maatstaf heeft gehanteerd dat als uitgangspunt geldt dat de advocaat van de wederpartij een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen. De vrijheid wordt beperkt omdat de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, de advocaat geen feiten mag poneren waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen en de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel. De advocaat moet zich, ten aanzien van dit laatste, onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen.

Bij familierechtelijke kwesties en zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, mag van de advocaat een zekere mate van terughoudendheid worden verwacht in het doen van uitlatingen over de wederpartij.

De raad heeft overwogen dat verweerder onnodig de stellingen van de vrouw zonder enige terughoudendheid tot de zijne heeft gemaakt en de stellingen als vaststaande feiten gepresenteerd. De stellingen zijn grievend en het was onnodig om zich zo ferm uit te drukken als verweerder heeft gedaan. De raad kan niet beoordelen of verweerder onjuiste stellingen heeft geponeerd, maar verweerder kon dat zelf ook niet vaststellen, omdat hij alleen de mening van de vrouw kende. Verweerder had de woorden van de vrouw over klagers gedrag en psyche anders moeten presenteren, aldus de raad.

Verweerder heeft hiertegen aangevoerd dat hij de visie van de cliënt heeft verwoord. Verweerder is verder van mening dat hij geen expliciet onderscheid te hoeven maken tussen feiten en stellingen, nu het zijn taak is de rechter ervan te overtuigen dat de feiten liggen zoals de cliënt denkt. De belangen van zijn cliënte en het kind vergden de forse stellingname en de confronterende taal had een functie, aldus verweerder.

Het hoger beroep van verweerder faalt. Volgens het hof dient de advocaat zorgvuldig af te wegen welke bewoordingen kunnen worden gebruikt. Verweerder heeft geen enkele terughoudendheid betracht, geen onderscheid gemaakt tussen feiten en kwalificaties en onvoldoende aangegeven dat hij namens zijn cliënte sprak. Het hof bekrachtigd de uitspraak van de raad.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant