Uitspraak: Advocaat heeft zich terecht beroepen op geheimhoudingsplicht

Klager is vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster, zij is op 1 november 2016 overleden. Klager heeft geconstateerd dat op 9 januari 2017 van de bankrekening van erflaatster een bedrag van € 889,35 is afgeschreven ter zake van een declaratie (van advocatenkantoor P. (hierna: het advocatenkantoor). Verweerder is als advocaat aan het advocatenkantoor verbonden en is de opvolgend advocaat in een dossier van erflaatster en haar zoon over een geschil tussen erflaatster en haar dochter.

Klager heeft het advocatenkantoor verzocht meer informatie te geven over de declaratie. Verweerder heeft aangegeven dat zijn geheimhoudingsplicht eraan in de weg staat informatie uit het dossier te delen.

De klacht

Klager verwijt verweerder het volgende:

  • verweerder heeft zich ten onrechte beroepen op zijn geheimhoudingsplicht toen klager verweerder had gevraagd hem te informeren over de declaratie die werd betaald uit gelden die behoorden tot de nalatenschap op 9 januari 2017;
  • door verweerders weigering om klager informatie te verschaffen over de declaratie en de betreffende werkzaamheden is klager als vereffenaar benadeeld doordat hij zijn werkzaamheden als vereffenaar niet naar behoren heeft kunnen uitvoeren;
  • het kantoor is onzorgvuldig omgegaan met de verschillende tegenstrijdige belangen van hun cliënten, de belangen van de nalatenschap/moeder versus de belangen van de zoon bij betaling van declaraties uit de nalatenschap.

Het verweer

Verweerder stelt dat hij zich terecht heeft beroepen op de geheimhoudingsplicht. Volgens hem zijn er geen feiten of omstandigheden die doorbreking van die geheimhouding rechtvaardigen.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste en tweede klachtonderdeel oordeelt de raad als volgt. De advocaat dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen. In aanvulling daarop heeft het Hof van Discipline geoordeeld dat de plicht tot geheimhouding tot de kernwaarden van de advocatuur behoort en dat doorbreking daarvan door de advocaat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde kan komen. Daarbij valt volgens het hof te denken aan een directe dreiging van ernstig, toekomstig gevaar voor de advocaat zelf of een betrokkene dat zonder het doorbreken van het beroepsgeheim niet kan worden afgewend. Aan de geheimhoudingsplicht komt geen einde wanneer een cliënt komt te overlijden. Een declaratie die is betaald vanuit de nalatenschap is volgens de raad niet een dergelijk uitzonderlijk geval. Door op grond van zijn geheimhoudingsplicht te weigeren informatie over de declaratie en bijbehorende stukken met klager te delen, heeft verweerder dan ook niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld volgens de raad. De eerste twee klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

Het derde klachtonderdeel wordt niet-ontvankelijk verklaard. Deze klacht gaat namelijk over het handelen van het gehele advocatenkantoor. Omdat deze klachtprocedure alleen over het handelen van verweerder gaat, kan de raad niet oordelen over hetgeen klager het advocatenkantoor verwijt.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant