Uitspraak: Advocaat neemt contact op met aansprakelijkheidsverzekeraar van wederpartij

Klager heeft in 2017 een opdracht aangenomen van een zekere heer V. om F. BV in rechte te betrekken ter zake van een achterstand in de betaling van huurtermijnen. Om reden dat de heer V. van oordeel was dat klager deze opdracht niet of niet juist had uitgevoerd, waardoor hij schade heeft geleden, heeft de heer V. zich tot verweerder gewend met het verzoek klager aansprakelijk te stellen. Verweerder heeft dit gedaan, gelijktijdig heeft hij een kopie van deze brief rechtstreeks naar de aansprakelijkheidsverzekering van klager gestuurd.

De klacht

Klager stelt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hij verwijt verweerder het volgende.

  • Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat hij zonder toestemming of erkenning van enige aansprakelijkheid van klager de brief gedateerd 16 januari 2019 en overige dossierstukken direct in kopie aan diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft gestuurd.
  • Verweerder is te kort geschoten in het waarborgen van de vertrouwelijkheid van klagers gegevens en dossiergegevens.
  • De keuze om een beroep te doen op zijn verzekeraar is aan klager en niet aan verweerder.

Het verweer

Verweerder geeft aan dat hij enkel een kopie van de aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd. Dit deed hij omdat hij er zeker van wilde zijn dat de aansprakelijkstelling daadwerkelijk bij de verzekeraar terecht zou komen en omdat zijn cliënt belang had bij een spoedige reactie. Hij ging ervan uit dat klager dit zelf ook zou melden, wat uiteindelijk ook is gebeurd. Ten slotte heeft verweerder aangevoerd dat het sturen van de brief aan de verzekeraar niet tot enig nadeel of schade bij klager heeft geleid.

De beoordeling

Verweerder wordt verweten dat hij een aansprakelijkstelling en andere stukken direct naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van klager – de wederpartij – heeft gestuurd. De raad is van oordeel dat verweerder de aansprakelijkstelling eerst (alleen) naar klager had moeten sturen. Het is vervolgens aan klager om deze al dan niet aan zijn verzekeraar door te sturen.

Door de aansprakelijkstelling direct naar klagers verzekeraar te sturen, heeft verweerder deze keuzevrijheid beperkt. De door verweerder genoemde belangen van zijn cliënt rechtvaardigen deze handelwijze van verweerder niet, zo stelt de raad. De raad acht daarbij van belang dat de stelling van verweerder dat klager hoe dan ook de verplichting had om de aansprakelijkstelling bij zijn verzekeraar te melden, niet vast is komen te staan. De raad is van oordeel dat verweerder bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt van de belangen van klager onnodig heeft geschaad. Daarom is de raad van oordeel dat verweerder jegens klaagster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan verweerder wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant