Uitspraak: Advocaat verzuimt opdrachtbevestiging te sturen en wordt berispt

Klager heeft in april 2013 een werkneemster op staande voet ontslagen. In april 2015 heeft werkneemster klagers gedagvaard. Verweerster heeft klagers bijgestaan in de daaropvolgende procedure bij de kantonrechter. Op 24 september 2015 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarbij verweerster aanwezig was. Bij vonnis van de kantonrechter van 27 november 2015 is beslist dat het ontslag op staande voet van de werkneemster geen stand kan houden en daardoor nietig is en dat de tussen klagers en de werkneemster bestaande arbeidsovereenkomst voortduurt.

Op 2 januari 2011 heeft de echtgenote van klager een auto-ongeval gehad. In het juridisch geschil dat daarop volgde werd zij bijgestaan door een advocaat. Op enig moment heeft klager verweerster gevraagd de verjaring van de vordering van zijn echtgenote te stuiten.

De klacht

Klagers stellen dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door de belangen van klagers niet deugdelijk te behartigen en in het arbeidsrechtelijke geschil in strijd met de waarheid heeft gesteld dat klager de aangetekende brieven die hij naar de werkneemster had gestuurd niet aan verweerster zou hebben overhandigd. Ook was het volgens klagers nagenoeg onmogelijk om in contact te komen met verweerster.

Het verweer

Verweerster heeft zich primair op het standpunt gesteld dat klager niet-ontvankelijk moeten worden verklaard omdat de klacht de driejaarstermijn overschrijdt. Verweerster is van mening dat de termijn is gaan lopen in mei 2015, het moment waarop zij de conclusie van antwoord naar klager heeft verzonden. Klager had verweerster toen kunnen aanspreken op het niet in het geding brengen van de ontslagbrieven. Subsidiair stelt verweerster dat zij ondanks meermaals vragen niet de volledige stukken heeft ontvangen van klagers. Verweerster stelt dat de aangetekende brieven van klager aan de werkneemster, de ontslagbrieven en het bewijs van aangetekende verzending niet boven tafel zijn gekomen.

De beoordeling

Arbeidsrechtelijk geschil Volgens de raad zijn klagers ontvankelijk in hun klacht. Volgens de raad is voldoende aannemelijk dat klagers eerst door kennisneming van het vonnis van de kantonrechter (november 2015) op de hoogte raakten van het nalaten door verweerster de brieven in het geding te brengen.

Klagers stellen dat verweerster in strijd met de waarheid heeft gesteld dat klager de aangetekende brieven die hij naar de werkneemster had gestuurd niet aan verweerster zou hebben overhandigd. De raad kan op grond van het dossier de juistheid van deze stelling niet vaststellen. Dat verweerster in strijd met de waarheid hierover heeft verklaard is dan ook niet gebleken.

Verweerster heeft ondanks de geringe kans om het ontslag staande te houden de opdracht aangenomen. Echter, is van een schriftelijke opdrachtbevestiging van verweerster, inhoudende onder andere de stukken die zij al in bezit had en die zij van klager wilde ontvangen en de inschatting van de kans van slagen van de zaak, niet gebleken. De verplichting tot het verzorgen van een duidelijke opdrachtbevestiging rust op de advocaat.

Verder is het de raad onduidelijk waarom verweerster geen poging heeft gedaan de (forse) financiële schade voor klagers te beperken. Het is de raad op geen enkele wijze gebleken dat verweerster de mogelijkheid van het indienen van een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft bezien of met klagers heeft besproken. De raad is van oordeel dat verweerster door dit nalaten ernstig tekort is geschoten in haar dienstverlening aan klagers. Het gedeelte van de klacht dat betrekking heeft op het arbeidsrechtelijk geschil wordt dan ook gegrond verklaard.

Letselschade De letselschadezaak is een zaak van de echtgenote van klager. Klagers hebben dan ook geen rechtstreeks belang bij deze klacht. Het deel van de klacht dat betrekking heeft op de letselschade wordt niet-ontvankelijk verklaard.

De klacht wordt deels gegrond verklaard. Aan verweerster wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant