Uitspraak: Advocaat negeert herhaaldelijk verzoek van de deken en krijgt schorsing van 13 weken

Verweerder heeft een eenmanszaak in Utrecht. Een lid van de raad van de orde heeft op 21 augustus 20118 een bezoek gebracht aan het kantoor van verweerder, samen met een stafmedewerker. Voorafgaand aan het bezoek is een vragenlijst aan verweerder verstuurd, met onder andere de vraag of er omstandigheden zijn waar aan het begin van het bezoek al rekening mee moet worden gehouden. Verweerder heeft daarop aangegeven dat de jaarstukken 2015 en 2016 nog niet gereed zijn. Van het bezoek is een verslag opgesteld. Dit verslag is op 23 augustus 2018 aan verweerder gestuurd. Daarin wordt verzocht de jaarcijfers 2015, 2016 en 2017 aan te leveren bij het Bureau van de orde. Op 26 september en 22 oktober 2018 zijn herinneringen gestuurd.

Verweerder reageert vervolgens op 29 oktober 2018, maar heeft niet de jaarcijfers en de klachtenregeling overlegd. Opnieuw is een termijn gegeven, namelijk 14 november 2018. Ook binnen deze termijn zijn geen stukken ontvangen. De deken heeft op 20 november telefonisch met verweerder gesproken. Verweerder geeft aan binnen twee weken de stukken wel gereed te hebben. Op 21 januari 2019 heeft de deken wederom telefonisch contact gehad met verweerder. Op 6 februari 2019 heeft de deken een laatste verzoek gedaan om de stukken aan te leveren. Wanneer verweerder in gebreke daarvan blijft zal een dekenbezwaar worden ingediend. Wederom blijft een reactie van verweerder uit.

De klacht

De klacht omvat het verwijt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hij heeft niet voldaan aan verplichtingen door geen financiële stukken over de jaren 2016, 2016 en 2017 te overleggen. Ook is in strijd gehandeld met gedragsregels nu niet de gevraagde inlichtingen aan de deken zijn verstrekt.

De advocaat heeft een administratieplicht. De advocaat moet de balans en de staat van baten en lasten binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op schrift stellen. Het opvragen van financiële stukken door de deken is noodzakelijk om haar taak om toezicht te houden te kunnen vervullen. Daarbij is de advocaat verplicht om mee te werken aan de uitoefening van de bevoegdheden van de deken, waaronder het verschaffen van informatie.

Dekenbezwaar

Op 21 maart 2019 is een concept dekenbezwaar aan verweerder toegestuurd, waarop niet is gereageerd. Op de zitting geeft verweerder aan problemen te hebben met zijn administratiekantoor. Daarom is hij inmiddels overgestapt naar een ander kantoor, dat sinds enkele maanden zijn administratie verzorgt. De jaarstukken zullen naar verwachting dan ook op korte termijn klaar zijn.

Oordeel

De raad stelt vast dat de verweerder erkent zijn verplichtingen niet te zijn nagekomen door niet tijdig de jaarstukken te verstrekken. De verweerder heeft hierdoor de toezichthoudende taak van de deken belemmerd. Door deze manier van handelen heeft verweerder niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt.

Daarnaast zijn ook nog gedragsregels geschonden nu verweerder steeds beloofde de inlichtingen te verstrekken en dat vervolgens meermaals niet deed. De problemen die verweerder overkwam met zijn administratiekantoor zijn vervelend, maar geen excuus om niet aan verplichtingen te voldoen. Het bezwaar is gegrond.

Deken in toezichthoudende taak belemmerd

De raad rekent het verweerder zwaar aan dat hij de deken in zijn toezichthoudende taak heeft belemmerd. De deken is hem ruimschoots tegemoet gekomen door steeds de termijn te verlengen om alsnog de stukken te overleggen. Wel wordt rekening gehouden met het feit dat verweerder nooit eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld. De raad legt een schorsing op voor de duur van 13 weken, waaronder 11 voorwaardelijk. Daarnaast dient verweerder 750 euro aan de Nederlandse Orde van Advocaten te betalen in verband met kosten en ook 500 euro te betalen aan de Staat.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant