Uitspraak: Advocaat onnodig grievend uitgelaten

Verweerder is de advocaat van de ex-echtgenote van klager (hierna: de vrouw). Klager en de vrouw hebben samen een zoon. Verweerder heeft op 20 juli 2017 een brief geschreven aan klager. Daarin staat vermeld dat de vrouw zich zorgen maakt over de omgang met de zoon. Om die reden heeft de vrouw de beperkte omgangsregeling (opgenomen in het ouderschapsplan) gestaakt. Daarin heeft de verweerder ook gewezen op het feit dat klager professionele hulp moet zoeken.

Op 28 juli 2018 heeft een incident plaatsgevonden toen klager de zoon wilde ophalen bij de vrouw. Eind juli 2018 heeft klager de vrouw in kort geding gedagvaard en een (aangepaste) omgangsregeling met de zoon gevorderd waarbij de vrouw (alleen, zonder iemand anders daarbij) de zoon naar klager brengt en ook weer ophaalt, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Op de zitting heeft verweerder het woord gevoerd aan de hand van een pleitnota. Uit die pleitnota vloeit voort dat de man ernstige gedragsproblemen heeft, komt het incident van 28 juli 2018 aan bod en wordt gesteld dat de man liegt. Daarnaast verhindert de man dat hulpverleners en de autoriteiten kunnen toezien op het welzijn van de zoon.

Klager heeft op 21 mei 2019 een klacht ingediend bij de Orde van Advocaten. Verweerder zou hebben gehandeld in strijd met artikel 46 Advocatenwet (tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen). Daaraan worden de volgende verwijten aan ten grondslag gelegd:

  • Verweerder heeft zich in zijn pleitnota van 13 augustus 2018 onnodig grievend en onjuist uitgelaten.
  • Verweerder heeft de producties te laat bij de rechtbank ingediend, waardoor klager niet in staat was daarvan op adequate wijze kennis te nemen.
  • Verweerder heeft zich in zijn brief van 20 juli 2017 op tuchtrechtelijk ontoelaatbare wijze op het standpunt gesteld dat klager de vrouw zou belagen en heeft in die brief gedreigd klager uit de ouderlijke macht te laten ontzetten, mede gebaseerd op vermeend middelengebruik.

Verweerder heeft verweer gevoerd. Volgens hem zou de klacht te laat zijn ingediend. Klager heeft de klacht niet binnen de door hemzelf gestelde termijn bij de deken ingediend.

De raad acht de klacht wel ontvankelijk nu de klacht binnen de in artikel 46g Advocatenwet genoemde termijn van drie jaar is ingediend. Dat klager verweerder heeft geschreven dat de klacht uiterlijk twee weken na 7 februari 2019 zou worden ingediend doet hieraan niet af.

Uitgangspunt is dat een advocaat een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen op de wijze als hem in overleg met zijn cliënt goeddunkt. Deze vrijheid is niet absoluut, maar kan onder meer beperkt worden doordat (a) de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, (b) de advocaat geen feiten mag poneren waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen, (c) de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel.

In familierechtelijke kwesties zal een advocaat er bovendien voor moeten waken dat de verhoudingen tussen partijen escaleren. Dan mag een zekere terughoudendheid worden verwacht in het doen van uitlatingen over de wederpartij die deze naar redelijke verwachting als kwetsend zal ervaren.

Klachtonderdeel a. Klager heeft de uitlatingen als grievend ervaren. Verweerder heeft aangegeven alleen te hebben opgenomen wat de vrouw heeft verteld. Dit blijkt onvoldoende uit de pleitnota. Verweerder heeft onnodig de stellingen van de vrouw zonder enige terughoudendheid tot de zijne gemaakt en de stellingen als vaststaande feiten gepresenteerd en daarbij ferm taalgebruik gebezigd. Het was onnodig om zich op deze manier over klager uit te laten. Het onderdeel is gegrond. Klachtonderdeel b en c worden ongegrond verklaard. De Raad acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant