Uitspraak: Advocaat schendt geheimhoudingsplicht

Klager en de cliënte van verweerster (hierna: de vrouw) zijn in 2014 gescheiden. Vanaf begin 2019 zijn klager en de vrouw in mediation over aanpassing van het destijds opgestelde ouderschapsplan.

In de ondertekende mediationovereenkomst staat in artikel 12 samenvattend het volgende: de ingebrachte stukken zijn vertrouwelijk. Indien een rechtelijke procedure wordt gestart, kunnen de stukken van mediation niet worden gebruikt. Ook kunnen geen mededelingen worden gedaan over wat aan de orde is gekomen.

Verweerster heeft namens de vrouw een verzoekschrift ingediend. Daarbij is verzocht om vervangende toestemming om met de zoon naar het buitenland te gaan. Tijdens de mediation was afgesproken dat de vrouw de eerste drie weken met zoon op vakantie kon gaan en de man de laatste drie weken. Tijdens dit traject heeft de vrouw gevraagd of de man de toestemmingsformulieren wilde ondertekenen. De man wilde hieraan niet meewerken.

Klager heeft op 20 mei 2019 een klacht ingediend bij de Orde van Advocaten. Verweerster zou tuchtrechtelijk verwijtbar hebben gehandeld (art. 46 Advocatenwet), nu de geheimhoudingsplicht uit de mediationovereenkomst is geschonden.

Bij de beoordeling staat centraal dat een advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn of haar cliënt te behartigen op een wijze die hem of haar passend voorkomt. Deze vrijheid mag niet ten gunste van een wederpartij worden beknot, tenzij diens belangen nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad.

Het staat vast dat in de mediation was overeengekomen dat geheimhouding van toepassing was. Echter, niet is vast komen te staan dat verweerster zelf een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend. Dit is ook niet nodig, omdat anders de hele geheimhouding geen functie meer heeft. Slechts onder omstandigheden zijn uitzonderingen denkbaar.

Verweerster heeft aangevoerd dat zij geen partij is geweest bij de mediation en ook geen aparte aparte geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend. Dit verweer volgt de raad niet. Dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het verweerster wel vrij zou staan mededelingen over de mediation te doen is niet gebleken. De klacht is gegrond. Aan de advocaat wordt een maatregel van waarschuwing opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant