Uitspraak: Advocaat stuurt “geheime” brief naar rechtbank zonder wederpartij hierover in te lichten

Klager heeft bij de kantonrechter gevorderd om zijn broer en diens echtgenote te veroordelen tot betaling van 5.100 euro. Verweerster heeft klagers broer en diens echtgenote bijgestaan in deze procedure. De comparitie van partijen wordt afgeblazen omdat mevrouw B, die klager bijstaat, niet bereikbaar was. Verweerster heeft zich hierna per brief tot de rechtbank gewend. Verweerster heeft de brief aangemerkt als geheim en heeft van deze brief geen afschrift gestuurd aan klager. Tijdens de volgende comparitie van partijen heeft de rechter de brief aan verweerster teruggegeven en aan partijen medegedeeld dat de brief bij de beoordeling buiten beschouwing zou blijven. De vordering van klager is vervolgens toegewezen.

De klacht

Klager stelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klager verwijt verweerster het volgende:

 • Verweerster heeft ter gelegenheid van de voortzetting van de comparitie van partijen op 10 oktober 2018 bij de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Almere, op voorhand een “geheime” brief aan de rechter gestuurd, zonder een kopie daarvan aan hem als wederpartij of zijn advocaat te doen toekomen;
 • Verweerster heeft de rechts- en procesvoering geschonden door het zenden van de “geheime” brief aan de rechtbank;
 • Verweerster heeft tijdens de comparitie van partijen op 10 oktober 2018 herhaaldelijk gerefereerd aan deze niet in behandeling genomen “geheime” brief;
 • Verweerster heeft aan het einde van de comparitie van partijen op 10 oktober 2018 gezegd dat hij, zijn moeder en zijn huisgenoot serieus van plan waren om haar cliënt en diens familie te vermoorden;
 • Verweerster heeft haar cliënt, met haar medeweten, laten proberen om vaststaande bewijzen te vervalsen, door bankafschriften en geldopnamen op naam van haar cliënt te (doen) veranderen in klagers naam om te doen lijken alsof de schuld bij hem zou liggen.

Het verweer

Verweerster stelt dat de brief geen nieuwe informatie aan de rechter heeft verstrekt. Verweerster heeft de brief nadrukkelijk aangemerkt als “geheim”. Daarbij heeft verweerster aangegeven dat de grond voor die geheimverklaring erin gelegen was dat er sprake was van vrees voor de veiligheid van personen en de waarheidsvinding. Klager is hierdoor niet benadeeld en van strijd met de goede procesorde is geen sprake geweest.

Verweerster betwist dat zij ter zitting herhaaldelijk aan de brief heeft gerefereerd. Verweerster betwist eveneens dat zij de uitlating genoemd in het vierde klachtonderdeel heeft gedaan. Verweerster betwist tot slot dat zij heeft geprobeerd om bewijsstukken te vervalsen. Verweerster heeft ook geen bewijsstukken in het geding gebracht. Klager heeft bewijsstukken in het geding gebracht.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1 en 2 De raad overweegt dat een advocaat (de advocaat van) de wederpartij altijd moet informeren als hij de rechtbank benadert in een bij de rechtbank lopende zaak. Verweerster heeft nagelaten klager dan wel diens advocaat op de hoogte te brengen van het feit dat zij de rechtbank op 17 augustus 2018 schriftelijk had benaderd. Dat de rechter heeft besloten om de brief bij de beoordeling van de zaak buiten beschouwing te laten, maakt dit niet anders. De raad is van oordeel dat verweerster aldus tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De eerste twee klachtonderdelen zijn daarom gegrond.

Klachtonderdeel 3, 4 en 5 Verweerster heeft betwist dat zij ter zitting herhaaldelijk aan de brief heeft gerefereerd. Ook heeft verweerster betwist dat zij de uitlating als bedoeld onder klachtonderdeel d heeft gedaan en dat zij haar cliënt, met haar medeweten, heeft laten proberen om vaststaande bewijzen te vervalsen. De raad kan uit de stukken niet opmaken dat de stellingen van klager aannemelijk zijn. Deze drie klachtonderdelen worden dan ook ongegrond verklaard.

De maatregel

De klacht wordt deels gegrond verklaard. Naar het oordeel van de raad is niet gebleken dat klager door verweersters handelswijze is benadeeld. Op grond van deze omstandigheid ziet de raad af van het opleggen van een maatregel.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant