Uitspraak: Advocaat verzuimt noodzakelijke financiële stukken aan de rechtbank toe te sturen

Verweerder behartigt de belangen van klaagster in een echtscheidingsprocedure tegen P. Klaagster heeft hiervoor aan verweerder financiële bescheiden gegeven. In februari 2018 heeft verweerder een verzoekschrift ingediend, waarin onder meer werd verzocht om vaststelling van een onderhoudsbijdrage voor klaagster ten laste van P. Namens P. is onder meer een behoefte- en draagkrachtverweer gevoerd. De rechtbank heeft het verzoek van klaagster tot het bepalen van een onderhoudsbijdrage afgewezen wegens onvoldoende schriftelijke onderbouwing van haar verzoek.

Hierna is klaagster naar een andere advocaat overgestapt. In een mail aan de nieuwe advocaat van klaagster stuurt verweerder dat inderdaad de financiële bescheiden niet aan de rechtbank zijn overlegd.

In een latere beschikking is bepaald dat P. alsnog een bedrag aan klaagster moet betalen. Verweerder is op 29 mei 2018 aansprakelijk gesteld voor de door klaagster geleden schade als gevolg van de door hem gemaakte beroepsfout. Een oplossing in der minne is niet mogelijk gebleken. De kantonrechter heeft in juni 2019 voor recht verklaard dat verweerder toerekenbaar tekort is geschoten in de behartiging van de belangen van klaagster en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade. Verweerder is veroordeeld tot betaling aan klaagster van 6.326,56 euro.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door:

  • niet (tijdig) de door klaagster aan hem verstrekte financiële gegevens ter onderbouwing van haar verzoek om toewijzing van een voorlopige bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud bij de rechtbank te overleggen;
  • met het maken van deze beroepsfout ervoor te zorgen dat klaagster schade heeft geleden, hetgeen op 11 juni 2019 heeft geresulteerd in een vonnis met veroordeling van verweerder tot betaling van de door klaagster geleden schade.

De beoordeling

De raad toetst of verweerder heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel oordeelt de raad dat op grond van de stukken en gelet op de erkenning van verweerder komt vast te staan dat verweerder niet aan de kwaliteitseisen heeft voldaan. Hierdoor is verweerder in zijn zorgplicht tekortgeschoten en heeft daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Het eerste klachtonderdeel is gegrond.

Ter zitting heeft klaagster verklaard dat de financiële kant van de zaak met verweerder is afgewikkeld zodat dit klachtonderdeel niet meer nodig is. Nu de raad begrijpt dat klaagster daarmee heeft bedoeld om dit klachtonderdeel in te trekken is geen beoordeling meer nodig.

De klacht wordt gegrond verklaard. De raad acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant