Uitspraak: Advocaat wordt verweten niet gestopt te zijn met factureren terwijl hij op de hoogte was van betalingsproblemen van klaagster

Klaagster is verwikkeld in verschillende procedures rondom haar echtscheiding. Verweerder is de advocaat van klaagster. Gedurende deze procedures heeft verweerder meerdere malen facturen gestuurd naar klaagster. Op een gegeven moment stond er een bedrag van 7.906,73 euro open. Uit de verschillende betalingsherinneringen en aanmaningen blijk dat de laatste facturen dateren van 2 oktober 2017.

Na meerdere betalingsherinneringen en aanmaningen van verweerder aan het adres van klaagster, heeft verweerder uiteindelijk op 22 augustus 2018 een dagvaarding aan klaagster laten betekenen vanwege de betalingsachterstand. Klaagster is vervolgens bij vonnis van de kantonrechter van 22 februari 2019 veroordeeld om aan verweerder een bedrag van 6.043,40 euro te betalen.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder dat hij:

  • Te hoge kosten heeft berekend voor klaagsters zaak en niet is gestopt met factureren, althans in overleg getreden is met klaagster op het moment dat klaagster aangaf niet langer te kunnen betalen;
  • De werkzaamheden heeft laten doorlopen, terwijl klaagster herhaaldelijk heeft aangegeven niet meer te kunnen betalen, dat hij een onjuist aantal uren voor klaagsters zaak heeft berekend en dat hij te hoge kosten heeft gerekend.

Verweer

Verweerder heeft aangevoerd dat hij in februari 2018 met klaagster en een kantoorgenoot de openstaande posten heeft besproken en dat is geconcludeerd dat op dat moment alles klopte. Aan klaagster is een betalingsregeling aangeboden. Zij gaf aan deze te willen accepteren en heeft de eerste termijn voldaan. Klaagster heeft de betalingsregeling echter niet ondertekend retour gezonden en betaling van volgende termijnen bleef uit. Daarop heeft verweerder een dagvaarding uitgebracht en is er een incassoprocedure opgestart. Ook na het vonnis heeft verweerder klaagster ruim de mogelijkheid gegeven om te betalen.

Verweerder stelt dat hij van klaagster nooit een bezwaar over de hoogte van de kosten heeft ontvangen. Verweerder betwist dat klaagster telefonisch te kennen heeft gegeven niet meer te kunnen betalen. In de civiele procedure is ook al gekeken naar de vordering en is bepaald dat deze niet onrechtmatig is.

De beoordeling

De raad stelt voorop dat bij toetsing van de kwaliteit van de dienstverlening het werk van de advocaat dient te voldoen aan hetgeen binnen de beroepsgroep als professionele standaard geldt. Die professionele standaard veronderstelt dat de advocaat handelt met de zorgvuldigheid die in de gegeven omstandigheden van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht.

In het verwijt dat de verweerder te hoge kosten heeft berekend gaat de raad niet mee. Volgens de raad is op grond van het dossier niet gebleken dat sprake zou zijn van excessief declareren. Ten aanzien van het verwijt dat verweerder niet in overleg is getreden met klaagster overweegt de raad dat verweerder klaagster in ieder geval bij aanvang van de zaak en bij aanvang van het hoger beroep heeft geïnformeerd over de kosten, gelet op de door hem verstrekte schriftelijke opdrachtbevestigingen. Daarnaast ontving klaagster geregeld een factuur, waardoor zij op de hoogte was en bleef van de door verweerder verrichte werkzaamheden en kosten. In maart 2017 is het financiële plaatje door verweerder met klaagster besproken en toen heeft klaagster zich ermee akkoord verklaard.

Klaagster heeft begin september voor het eerst te kennen geven met betalingsproblemen te zitten. Gelet op de facturen heeft verweerder sinds september geen noemenswaardige werkzaamheden meer verricht voor klaagster. Daarnaast heeft verweerder wel veelvuldig geprobeerd een betalingsregeling te treffen, om klaagster tegemoet te komen. Klaagster stelt dat zij eerder – voor september 2017 – al telefonisch aan verweerder te kennen had gegeven niet meer te kunnen betalen. Verweerder heeft dit uitdrukkelijk betwist. De raad kan dan ook niet vaststellen dat klaagster voor 7 september 2017 haar betalingsproblemen aan verweerder heeft gemeld.

De raad is dan ook van oordeel dat verweerder klaagster voldoende heeft geïnformeerd over de te verwachten kosten. Verweerder heeft geen signalen van klaagster genegeerd die noopten tot stoppen met het verrichten van werkzaamheden, factureren en/of het in overleg treden daarover met klaagster.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant