Uitspraak: Advocate heeft onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij optreden voor beide partijen in het kader van een echtscheiding

Verweerster stond aanvankelijk alleen de echtgenote van klager (N) bij in de echtscheidingsprocedure met klager. Klager werd op dat moment bijgestaan door mr. T.

Klager had een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank en in het kader daarvan had onder meer een zitting over voorlopige voorzieningen plaatsgevonden.

Op een gegeven moment heeft N aan verweerster bericht dat zij het ingediende verzoekschrift wil intrekken omdat zij er met klager zelf uit kan komen.

Bij e-mail van 11 februari 2020 heeft verweerster aan klager en N bericht: “Bijgaand ter finale goedkeuring betreffende processtukken die ik niet heb opgesteld maar jullie zelf in goed onderling overleg (…) Ik heb enkel aangeboden deze voor jullie kosteloos na te kijken. (…) Geven jullie ieder aan via de mail aan of jullie akkoord kunnen gaan met de inhoud? “

Op 19 februari 2020 heeft verweerster klager een opdrachtbevestiging ‘echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek’ gestuurd. Hierin staat: “U heeft mij gevraagd u bij te staan in deze kwestie, omdat u dit in u beider belang acht alsook in het belang van uw minderjarige zoon (…).”

De klacht

Klager stelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door dat zij:

  • klager onder druk heeft gezet het contact met zijn eerdere advocaat, mr. T, te beëindigen;
  • zelf als advocaat (gratis) voor klager is gaan optreden, terwijl zij de belangen van N kende en daar al maanden strijd voor voerde.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel staat klager dat hij zich onder druk gezet voelde om in te stemmen met een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, omdat verweerster hem had voorgehouden dat dit voor zijn zoon het beste zou zijn. Verweerster betwist dit. De raad is van oordeel dat het klachtdossier hiervoor ook geen aanknopingspunten bevat voor het oordeel dat verweerster druk op klager heeft uitgeoefend. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel stelt de raad voorop dat het Hof van Discipline op de regel dat een advocaat slechts voor één partij kan optreden een uitzondering heeft gemaakt voor de advocaat die op uitdrukkelijke wens van beide echtelieden in het kader van een echtscheiding voor beide partijen optreedt. Maar de advocaat dient hierbij grote zorgvuldigheid te betrachten.

Klager heeft in zijn e-mail van 2 februari 2020 vermeld dat hij graag van het aanbod van verweerster gebruik wil maken. Niet is gebleken dat verweerster heeft geverifieerd of sprake was van een uitdrukkelijke wens van klager, aldus de raad.

Daarnaast was het vertrouwen tussen klager en N erg geschaad. De raad merkt op dat in een situatie waarin echtelieden zo tegenover elkaar hebben gestaan, een advocaat niet snel mag aannemen dat hun belangen inmiddels zodanig parallel lopen, dat zij voor beide partijen kan optreden.

Het is volgens de raad dan ook niet gebleken dat verweerster zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van klager. Het tweede klachtonderdeel is gegrond.

De maatregel

De raad acht in de gegeven omstandigheden een maatregel passend en geboden. Gegeven de ernst van de verweten gedraging en gezien het feit dat verweerster eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld, acht de raad een waarschuwing op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant