Uitspraak: Advocate wordt verweten onvoldoende afstand te hebben gehouden tot cliënte

Verweerster heeft in 2016 een woning verkocht aan haar cliënte en klager. Klager is sinds februari 2020 in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. Verweerster treedt in deze procedure op voor de wederpartij van klager.

De rechtbank heeft bij beschikking van de verzoeken van de man tot wijziging van de vastgestelde voorlopige voorzieningen wat betreft de toevertrouwing van minderjarige en het uitsluitend gebruik van de woning aan de cliënte van verweerster afgewezen, de beschikking voor wat betreft de bijdrage van klager in de verzorging en opvoeding van de minderjarige zoon van partijen gewijzigd en een omgangsregeling vastgesteld.

Op 9 oktober 2020 heeft klager een email aan verweerster gestuurd. Verweerster heeft naar aanleiding van de inhoud van die email bij de politie aangifte van bedreiging tegen het leven gericht tegen klager gedaan.

De klacht

Klager stelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hij verwijt verweerster het volgende:

 • Verweerster heeft onvoldoende afstand gehouden tot haar cliënte waardoor haar onafhankelijkheid in het gedrang komt (gedragsregel 2);
 • Verweerster heeft haar cliënte geadviseerd geen contact met klager te hebben en aangestuurd op een gerechtelijke procedure in plaats van naar een minnelijke oplossing te streven (gedragsregel 5);
 • Verweerster heeft beide partijen op kosten gejaagd door aan te sturen op taxatie en verdeling via advocaten van de roerende goederen (gedragsregel 6);
 • Verweerster heeft onjuiste informatie gebruikt, terwijl ieder bewijs hiervoor ontbreekt (gedragsregel 8);
 • Verweerster heeft tegenstrijdige belangen behartigd doordat zij mede namens klager heeft opgetreden bij de aanpassing van de WOZ waarde van de woning en in de echtscheidingsprocedure tegen hem optreedt (gedragsregel 15);
 • Verweerster zonder nader onderzoek is uitgegaan van de juistheid van de informatie van haar cliënte terwijl de beschuldigingen van agressief gedrag niet op waarheid berusten en zij gebruik heeft gemaakt van niet onderbouwde informatie van “Veilig Thuis”.

De beoordeling

Het eerste onderdeel van de klacht heeft betrekking op de (vriendschappelijke) aard van de relatie tussen verweerster en haar cliënte. Dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. Volgens de kamer is niet gebleken dat verweerster onvoldoende professionele afstand ten opzichte van haar cliënte heeft bewaard waardoor zij onvoldoende onafhankelijk heeft gehandeld.

Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond. Het staat een advocaat vrij om zijn/haar cliënt(e) in zijn/haar belang te adviseren geen rechtstreeks contact met de wederpartij te onderhouden. Verweerster hoeft bij haar optreden voor haar cliënte in beginsel enkel rekening te houden met de belangen van haar cliënte. Naar het oordeel van de kamer is niet gebleken dat verweerster bij de behartiging van de belangen van haar cliënte de belangen van klager nodeloos heeft geschaad.

Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond. Dat verweerster heeft aangedrongen op taxatie van de te verdelen goederen, waardoor klager nodeloos op kosten is gejaagd, is niet gebleken. Klager heeft evenmin voldoende onderbouwd aangetoond dat verweerster de echtscheidingsprocedure nodeloos heeft gejuridiseerd en een wig tussen klager en haar cliënte heeft gedreven.

Het vierde, vijfde en zesde klachtonderdeel zijn tevens ongegrond. Verweerster mag bij de behartiging van de belangen van haar cliënte afgaan op de juistheid van de door haar cliënte verstrekte informatie. Het zesde klachtonderdeel is feitelijk onjuist omdat in de betreffende zaak niet zelf heeft opgetreden maar dat door “WOZbezwaar.biz” in opdracht van verweerster zelf bezwaar is gemaakt tegen de aanslag WOZ.

De beslissing

De voorzitter verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant