Uitspraak: Boete administratiekantoor wegens niet uitgevoerd cliëntenonderzoek

Het administratiekantoor dat een supermarkt als cliënt heeft, heeft een boete gekregen vanwege het niet uitvoeren van het verscherpt cliëntenonderzoek. De rechtbank heeft vastgesteld dat het BFT, het Bureau Financieel Toezicht, terecht een boete heeft opgelegd aan het administratiekantoor.

Verscherpt cliëntenonderzoek

Het administratiekantoor had omwille van de stroom aan contante betalingen een verscherpt cliëntenonderzoek moeten verrichten. Het administratiekantoor betoogde anderzijds dat de bepalingen van de Wwft, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, niet duidelijk waren en dat zij als klein administratiekantoor zonder hoogopgeleid personeel niet verwacht kon worden cijferbeoordelingen te analyseren.

De rechtbank oordeelde dat de Wwft voldoende duidelijk is en dat het administratiekantoor niet kan worden verweten dat zij het verscherpt cliëntenonderzoek ondeugdelijk heeft uitgevoerd, maar heeft nagelaten uit te voeren. De rechtbank verklaarde daarom het beroep ongegrond en de boete blijft in stand.

Adequate maatregelen getroffen

Het BFT had in eerste instantie een boete van € 4.800 (2% van de omzet) opgelegd, maar dit bedrag is later verlaagd naar € 1.000 omdat het administratiekantoor naar aanleiding van het besluit van het BFT adequate maatregelen had getroffen. Ondanks de verlaging van de boete, stelt het administratiekantoor zich niet verenigbaar met het besluit en stelt beroep in bij de rechtbank.

Deskundigheid verwacht

De rechtbank oordeelde dat het administratiekantoor niet kan worden gevolgd dat de verplichtingen in de Wwft onvoldoende duidelijk zijn. De wetgever kan goede redenen hebben om zich van algemene termen te bedienen. Bovendien staat in een bijlage dat er veel geldverkeer in contanten plaatsvindt als cliëntgebonden risicofactor. Van een administratiekantoor mag een zekere deskundigheid worden verwacht en bij gebreke daarvan moet er juridisch advies worden ingewonnen.

Het administratiekantoor betoogde dat zij te goeder trouw uitging dat de Wwft niet op haar van toepassing was, maar de rechtbank passeerde dit verweer. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond en de opgelegde boete blijft in stand. Er wordt geen kostenvergoeding toegekend aan het administratiekantoor. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant