Uitspraak: De notaris is niet verplicht ongevraagd toe te zien op het naleven van Wwft-verplichtingen van partijen

De B.V. S exploiteerde in elf C.V.’s met een groot aantal deelnemers die als C.V. participeerden een elftal zeeschepen. Deze zeeschepen zijn mede gefinancierd door de bank.

Door een recessie in de scheepvaart kon de constructie de betalingsverplichtingen niet meer nakomen. Daarom is de exploitatie geherstructureerd en geherfinancierd. Daartoe is op 21 november 2012 F.F. C.V. opgericht. Deze vennootschap werd aangegaan door FF B.V.

Door aanhoudende economische problemen in de scheepvaart heeft de bank op 18 september 2017 aangegeven de achterstallige vorderingen op F.F. C.V. te willen gaan casseren. F.F. gaf aan de voorkeur te geven aan een herfinanciering en heeft eind 2017 een investeerder gevonden. Om te voorkomen dat de bank een zogenaamd Know Your Customer (KYC-)onderzoek zou moeten instellen naar de identiteit van de investeerder als kopende partij, is de overname van de vordering verlopen via tussenkomst van een 100% dochtervennootschap van S. B.V. te weten de besloten vennootschap D.D. B.V.

Daartoe heeft D.D. B.V. onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de vordering van de bank deze vordering reeds verkocht en gecedeerd aan de investeerder onder gelijke bepalingen, bedingen en koopsom als waaronder zij de vordering zou kopen van de bank.

De klacht

Klagers verwijten de (kandidaat-)notaris dat zij onzorgvuldig te werk zijn gegaan. De notaris heeft volgens klager:

 • verzuimd cliënt-onderzoek te doen;
 • in strijd met dienstweigeringsplicht van artikel 21 lid 2 Wna gehandeld;
 • nagelaten het belang van de commanditaire vennoten bij de voorgenomen transacties te onderzoeken;
 • medewerking aan het buiten spel zetten van de commanditaire investeerders en het profiteren door de CV van de opleving van de markt verleend;
 • overdracht van de schepen uitgevoerd in strijd met het besluit van de vergadering van commanditaire vennoten, namelijk aan S. B.V.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1: De kamer is van oordeel dat de notaris niet verplicht is zelf ongevraagd toe te zien op het naleven van de eigen Wwft-verplichtingen van partijen zelf. De notaris heeft zelf de eigen Wwft-verplichtingen naar behoren vervuld. Dit laatste stond ook niet ter discussie.

Klachtonderdeel 2: Klagers zijn van mening dat de notaris de werkzaamheden had moeten weigeren, omdat ze volgens hen een ongeoorloofd doel dienden. De kamer gaat hier niet in mee. Volgens de kamer is namelijk niet gebleken dat de notaris met zijn werkzaamheden een ongeoorloofd doel heeft geriskeerd of bedoeld heeft te dienen. Het oprichten van een besloten vennootschap is in beginsel een normale notariële werkzaamheid en daarbij was er voor de notaris geen gegronde om reden om te vermoeden dat de oprichting was gericht op benadeling van de betrokken vennoten, dan wel op een andere manier in strijd met het recht zou zijn. De door klagers gestelde feiten en omstandigheden kunnen bovendien onvoldoende onderbouwen dat de notaris door zijn medewerking aan deze zaak te verlenen de positie van klagers verslechterd of wezenlijk gewijzigd heeft. Dit klachtonderdeel wordt daarom ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel 3: Ten aanzien van het derde klachtonderdeel oordeelt de kamer dat de belangen van de commanditaire vennoten geen beletsel vormden voor de werkzaamheden van de notaris. Het verwijt treft dus geen doel, waardoor de klacht ongegrond verklaard wordt.

Klachtonderdeel 4: Klager stellen zich ten aanzien van het vierde klachtonderdeel op het standpunt dat de notaris heeft geholpen op de vennotenvergadering onvolledig te informeren en klagers als investeerders van het eerste uur buiten spel kon zetten. De feiten en omstandigheden die klagers aan hun klacht ten grondslag leggen, voor zover deze zijn komen vast te staan, vormen naar het oordeel van de kamer geen of onvoldoende onderbouwing van de stelling die klagers in dit klachtonderdeel betrekken. Verder is uit de notulen van de vennotenvergadering gebleken dat de vennoten zijn geïnformeerd over en hebben ingestemd met de door de investeerder voorgestelde herstructurering. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 5: Klagers hebben hun klacht op dit punt niet onderbouwd en volstaan met een verwijzing naar de notulen van de vergaderingen van de vennoten op 11 december 2017 en 17 juli 2018. Uit deze notulen blijkt echter niet van een besluit van de vennoten zoals klagers hier stellen. Dit klachtonderdeel is daarom ongegrond.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant