Uitspraak: Een accountant alleen tuchtrechtelijk aanspreekbaar op handelen ten tijde van inschrijving in registers

Klaagster was tot eind 2017 gehuwd met A. Samen hebben zij de vennootschap onder firma VOF bestuurd. A hield alle aandelen in BV1, welke alle aandelen hield in BV2, de vennoot in de VOF. Klaagster hield alle aandelen in BV3, welke alle aandelen hield in BV4, eveneens vennoot in de VOF. Klaagster en A zijn verwikkeld in procedures over de afwikkeling van de VOF.

Betrokkene heeft van 1993 tot begin 2016 als accountant werkzaamheden verricht voor de VOF en de vennootschappen van klaagster en van A. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het samenstellen van de jaarrekeningen. Over de jaarrekeningen had hij doorgaans contact met A.

Met ingang van 1 april 2017 heeft betrokkene zich als accountant-administratieconsulent laten uitschrijven uit het register.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels en beroepsregels

Volgens klaagster heeft betrokkene gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster baseert deze klacht op de volgende verwijten:

  • betrokkene heeft signalen over de ernstige situatie van het bedrijf, veroorzaakt door frauderende praktijken van A, genegeerd;
  • betrokkene heeft toegezegd in de ontstane conflictueuze situatie de kant van klaagster te kiezen, maar heeft uiteindelijk toch de belangen van A behartigd, zonder klaagster daarover te informeren, en betrokkene is zelfs een samenwerkingsverband met A aangegaan;
  • betrokkene heeft ten behoeve van A een verklaring voor de rechter afgelegd, die feitelijk onjuist is, en waarmee hij heeft gefaciliteerd dat A onrechtmatig een bedrag van € 116.000,- aan de VOF kon onttrekken.

De beoordeling van de Accountantskamer

In het eerste klachtonderdeel verwijt klaagster betrokkene dat hij signalen over de ernstige situatie van het bedrijf als gevolg van frauderend handelen van A heeft genegeerd, hoewel zij hem daarop meermalen heeft gewezen. Betrokkene heeft gesteld niet bekend te zijn met enig frauduleus handelen van A. Verder heeft betrokkene aangevoerd dat hij de belangen van de onderneming en van alle daarbij betrokken partijen steeds in het oog heeft gehouden.

Volgens de Accountantskamer is niet aannemelijk geworden dat betrokkene op dit punt tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ook heeft klaagster niet duidelijk kunnen maken hoe betrokkene anders had moeten handelen dan hij heeft gedaan. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

In het tweede klachtonderdeel stelt klaagster dat betrokkene had toegezegd in het conflict haar kant te zullen kiezen, maar uiteindelijk ervoor heeft gekozen de belangen van A te behartigen. Zo zou betrokkene volgens klaagster zelfs een samenwerkingsverband met A zijn aangegaan. Klaagster heeft gewezen op de reactie van betrokkene op haar e-mailbericht van 21 december 2015, waarin zij hem heeft laten weten dat A niet te vertrouwen is en hem heeft gevraagd om tussen haar en het bedrijf en A te kiezen. Betrokkene heeft klaagster daarop geantwoord dat hij zich niet beïnvloed voelt door iemand en van plan is op dezelfde objectieve manier te blijven werken.

Klaagster heeft naar het oordeel van de Accountantskamer niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene haar heeft toegezegd dat hij in de periode dat hij nog accountant van de VOF en de vennootschappen van klaagster en van A was, geen werkzaamheden meer voor A zou verrichten en evenmin dat er omstandigheden waren die maakten dat dit van hem gevergd kon worden. Overigens leidt de Accountantskamer, anders dan klaagster, uit het hiervoor antwoord van betrokkene aan haar niet af dat hij partij heeft gekozen voor A.

Ten aanzien van de gestelde samenwerking tussen A en betrokkene oordeelt de Accountantskamer dat de enkele omstandigheid dat betrokkene A in contact heft gebracht met een ander bedrijf niet maakt dat hij het fundamentele beginsel van objectiviteit heeft geschonden. Daarbij is meegewogen dat betrokkene en A niet hebben samengewerkt. Het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel verwijt klaagster betrokkene dat hij ten behoeve van A een verklaring heeft afgelegd, die feitelijk onjuist is en waarmee hij heeft gefaciliteerd dat A onrechtmatig een bedrag van € 116.000,- aan de VOF kon onttrekken. Klaagster doelt hierbij op de schriftelijke verklaring die betrokkene heeft opgesteld en die door A is overgelegd in een gerechtelijke procedure tussen klaagster en A. Deze verklaring is ondertekend door betrokkene en gedateerd op 12 september 2016. Ter zitting heeft betrokkene verklaard dat hij de verklaring onjuist heeft gedateerd in die zin dat zij is afgelegd op 12 september 2017. De Accountantskamer acht aannemelijk dat sprake is van een verschrijving en dat de verklaring van 12 september 2017 dateert, omdat betrokkene in de verklaring heeft opgenomen dat hij zijn inschrijving als accountant-administratieconsulent met ingang van 1 april 2017 heeft beëindigd. Ten tijde van het afleggen en afgeven van de verklaring was betrokkene dus niet meer ingeschreven in het accountantsregister. Een accountant is slechts tuchtrechtelijk aanspreekbaar op handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden in de periode dat hij ingeschreven was in de registers. Omdat betrokkene dat niet meer was op 12 september 2017, wordt de klacht op dit onderdeel niet-ontvankelijk verklaard.

De klacht wordt deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant