Uitspraak: Eenjaarstermijn niet van toepassing bij klacht tegen notaris

Klager is enig bestuurder en aandeelhouder van een besloten vennootschap naar Belgisch recht P. BvbA. Op 20 december 2013 heeft klager op grond van een koopovereenkomst vanuit zijn privé-vermogen zijn woonhuis verkocht aan P. BvbA. Het lag in de bedoeling van klager om aansluitend aan de verkoop van de woning deze te gaan huren van P. BvbA en zodoende daar te blijven wonen.

De belastingdienst heeft P.BvbA bericht zelf een taxatie onder meer van het woonhuis te hebben laten verrichten. Aan de uitkomst van deze taxatie verbindt de belastingdienst de conclusie dat de aankoopwaarde van het woonhuis in 2013 (€ 575.000,00) onzakelijk hoog is geweest. Daarom heeft de belastingdienst besloten de aanslag vennootschapsbelasting te corrigeren.

Op 10 november 2018 heeft de belastingdienst vanwege de geconstateerde winstuitdeling van P. BvbA aan klager over het jaar 2013 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting van € 51.527,00 opgelegd.

Klager stelt dat de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De notaris stelt in de eerste plaats dat klager niet-ontvankelijk is omdat de voorliggende klacht buiten de daarvoor geldende termijn zou zijn ingediend. Daarnaast heeft de notaris inhoudelijk verweer gevoerd.

Op grond van artikel 99 lid 21 Wna kan een klacht slechts worden ingediend gedurende drie jaren na de dag waarop de klachtgerechtigde van het handelen of nalaten van de notaris dat tot tuchtrechtelijke maatregelen aanleiding kan geven kennis heeft genomen. Wanneer dit niet het geval is wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter. De beslissing tot niet-ontvankelijk verklaring blijft achterwege indien de gevolgen van het handelen of nalaten redelijkerwijs pas nadien bekend zijn geworden. In dat geval verloopt de termijn voor het indienen van een klacht een jaar na de datum waarop de gevolgen redelijkerwijs als bekend geworden zijn aan te merken.

De notaris stelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht. Ten eerste omdat deze is ingediend buiten de driejaarstemijn. Volgens de notaris is die termijn gaan lopen van de datum van de akte (20 december 2013). Mocht er sprake zijn van een uitzondering zoals hierboven genoemd, dan is deze termijn volgens de notaris gaan lopen vanaf het moment waarop de belastingdienst navraag deed naar de totstandkoming van de prijs van het woonhuis (14 september 2015). Of in ieder geval moet het volgens de notaris uiterlijk vanaf de hoorzitting van 17 januari 2018 voor klager duidelijk zijn geweest wat de gevolgen waren van akte van 20 december 2013.

Klager stelt pas door de oplegging van de navorderingsaanslag op de hoogte te zijn geweest van het handelen of nalaten van de notaris. Klager stelt dat hij, wanneer hij de fiscale gevolgen had voorzien, niet voor de constructie zou hebben gekozen. Het zakelijke voordeel van deze constructie weegt namelijk niet op tegen het privé-nadeel wat klager nu hiervan lijdt. Klager stelt dat de notaris de fiscale gevolgen wel had behoren te voorzien en klager hiervoor had moeten waarschuwen.

De kamer stelt dat de leveringsakte waartegen de klacht is gericht dateert van 20 december 2013. Op dat moment was klager nog niet bekend met de gevolgen van deze akte. In ieder geval wist klager op dat moment nog niet dat het met de akte beoogde doel uiteindelijk niet zou worden behaald. Om deze reden is er geen reden voor niet-ontvankelijk verklaring op grond van de driejaarstermijn. De uitzonderingstermijn is volgens de kamer ook niet van toepassing. In dit verband is van belang vanaf welk moment de gevolgen van de akte van 20 december 2013 moeten worden aangemerkt als redelijkerwijs bekend geworden. De kamer komt nog wel tot de conclusie dat de uitzonderingstermijn van een jaar toepassing had kunnen vinden, maar dat deze termijn op het moment van indiening van de klacht was verlopen.

De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant